Person Image

Administration

Education

 • กศม.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2543
 • กศ.บ.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2528
 • ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2555

Expertise Cloud

A COMPETENCY ASSESSMENTCoordinatingCOVID-19 CrisisDoctor of Philosophy ProgramGoogle classroomKasetsart University Kamphaengsaen CampusMaster of Education ProgramNeeds to studyPhysical Educationphysical fitnessShake SocietySport InjuriesThai Folk GameTHE FIVE YEAR STUDENTSกระบี่กระบองกาญจนบุรีการจัดกิจกรรมสันทนาการการเดาะลูกด้วยข้างเท้าด้านในการประเมินสมรรถนะการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนทางพลศึกษาและสุขศึกษาการสอนแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานกิจกรรมทางกายกิจกรรมสันทนาการการท่องเที่ยวเกมการละเล่นพื้นบ้านไทยความต้องการศึกษาต่อความต้องการศึกษาต่อ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาคุณธรรม จริยธรรมคุณธรรมจริยธรรมตำรวจทักษะไม้รำ 1-2นิสิตชั้นปีที่ ๑นิสิตชั้นปีที่ ๕แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายแบบฝึกตาราง 24 ช่องแบบฝึกทักษะปัญหา การเรียนการสอนวิชาพลศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้สูงอายุพฤติกรรมรักการอ่านพลศึกษาและกีฬาพลังประเทศไทยมวยไทยมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเยาวชนผู้นาเที่ชุมชนโรงเรียนกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวิชาสุขศึกษาสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนสาขาวิชาการบริหารการศึกษาสารเสพติดอาเซียน

Interest

พลศึกษาและกีฬา

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้องห้องภาควิชาครุศึกษา ชั้น 3 อาคาร1

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 10 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก