Person Image

  Education

  • กศม.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2543
  • กศ.บ.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2528
  • ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2555

  Expertise Cloud

  A COMPETENCY ASSESSMENTCoordinatingCOVID-19 CrisisDoctor of Philosophy ProgramGoogle classroomKasetsart University Kamphaengsaen CampusMaster of Education ProgramNeeds to studyPhysical Educationphysical fitnessShake SocietySport Injuriesstudent’s apprehensiveswimming lesson participation challengesswimming teacherThai Folk GameTHE FIVE YEAR STUDENTSกระบี่กระบองกาญจนบุรีการจัดกิจกรรมสันทนาการการดำเนินงานที่เป็นเลิศการเดาะลูกด้วยข้างเท้าด้านในการบริหารคุณภาพการประเมินสมรรถนะการประสานพลังของชุมชนการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการรังแกกันการเรียนการสอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนทางพลศึกษาและสุขศึกษาการสอนแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานกิจกรรมทางกายกิจกรรมสันทนาการการท่องเที่ยวเกมการละเล่นพื้นบ้านไทยความต้องการศึกษาต่อความต้องการศึกษาต่อ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาความปลอดภัยในโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมคุณธรรมจริยธรรมตำรวจทักษะไม้รำ 1-2นวัตกรรมนันทนาการนิสิตชั้นปีที่ ๑นิสิตชั้นปีที่ ๕แนวทางการป้องกัน แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายแบบฝึกตาราง 24 ช่องแบบฝึกทักษะปัญหา การเรียนการสอนวิชาพลศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้สูงอายุพฤติกรรมรักการอ่านพลศึกษาและกีฬาพลังประเทศไทยมวยไทยมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐโมเดลการบริหารเยาวชนผู้นาเที่ชุมชนเยาวชนผู้นำเที่ยวโรงเรียนกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงเรียนวิชาสุขศึกษาวิถีปกติใหม่สมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนสมองเสื่อมสาขาวิชาการบริหารการศึกษาสารเสพติดองค์กรสมรรถนะสูงอาเซียน

  Interest

  พลศึกษาและกีฬา

  Administrative Profile

  • มี.ค. 2565 - ปัจจุบัน คณบดี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องภาควิชาครุศึกษา ชั้น 3 อาคาร1

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (70)