คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

20

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

agricultural and environmental educationAgriculture teacherEFLElderlyExercise ModelFollow-up Studyhuman resource developmentLearning Managementlifelong learninglocal wisdomOlder AdultsPhysical activityScienceScience process skillsweb 2.0กระบวนการมีส่วนร่วมการจัดการความรู้การจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้การบูรณาการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูการพัฒนาการพัฒนาตัวบ่งชี้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมการพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตร การมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองการเรียนภาษาอังกฤษการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการศึกษาการวิจัยในชั้นเรียนการศึกษาการศึกษาเกษตรการส่งเสริมสุขภาพการสร้างศักยภาพการวิจัย การสอนคณิตศาสตร์การสอนภาษาไทยการสอนภาษาอังกฤษการสอนสังคมศึกษาการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการออกกำลังกายกิจกรรมทางกายเกษตรพอเพียงเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาข้าวคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาครูเกษตรความต้องการความต้องการจำเป็นความพึงพอใจความรับผิดชอบต่อสังคมความรู้คุณลักษณะอันพึงประสงค์เจตคติเจตคติต่อวิชาชีพครูชุมชนทักษะการคิดวิเคราะห์ทัศนคติทางหลวงพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศนิสิตนิสิตครูแนวทางบทเรียนหนึ่งประเด็นบริการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปัจจัยปัญหาป่าชุมชนผลการทดสอบทางการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้สูงอายุพฤติกรรมพลศึกษาพลศึกษาและกีฬาภูมิปัญญาท้องถิ่นมวยไทยมวยไทยโบราณเยาวชนรูปแบบการจัดการเรียนรู้โรงเรียนโรงเรียนขนาดเล็กวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ศึกษาสมรรถภาพทางกายสะเต็มศึกษาสิ่งแวดล้อมศึกษาสุขภาพหลักสูตรหลักสูตรและการสอนอาหารอาหารปลอดภัย

Executives

คณบดี

รองคณบดี

นาย ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต (รักษาการแทน)

E-Mail: fedutsk@ku.ac.th

Tel.: 081-4231970

นาย อธิเกียรติ ทองเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา (รักษาการแทน)

E-Mail: feduatt@ku.ac.th

Tel.: 034355605

ดร. กุลธิดา นุกูลธรรม, อาจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

E-Mail: fedukdnu@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-5605ต่อ413Resource

นักวิจัยทั้งหมด 89 คน (รองศาสตราจารย์ 12 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 35 คน, อาจารย์ 34 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการศึกษา 3 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 37 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 26 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 396 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 319 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 27 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 219 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 164 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 133 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 102 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 492 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 258 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 234 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 74 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 53 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 10 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 11 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 54 รางวัล (เกียรติบัตร 7 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 47 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)