Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การกีฬา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • กศ.ม.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , ไทย
  • กศ.บ.(สุขศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , ไทย

  Expertise Cloud

  AccuracyAgilityAnapanasati Meditation Trainingautogenic trainingforward jumpFreshy StudentsFutsal PlayerImagery TrainingKasetsart UniversityKnowledge Management ProcessLaboratory SchoolLearning Management Model,Learning OrganizationMindfulness with BreathingModelMuscle Relaxation TrainingPhysical TestPlyometric TrainingProgressive Muscle Relaxation TrainingResponse TimeSenior High School Levelsidestanding jumpกระบวนการจัดการความรู้กลวิธีการจัดการความรู้การจัดการศึกษาการถอดความรู้ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัดการบริหารจัดการการประเมินผลการประเมินสมรรถนะการปลูปผักปลอดภัยการเปิดปิดภาคเรียนการฝึกการผ่อนคลายกล้ามเนื้อการฝึกจินตภาพการฝึกสมาธิแนวอานาปานสติการฝึกอบรมการพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ความเป็นเลิศ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาธิตการวัดและประเมินผลทางพลศึกษาและกีฬากิจกรรมทางกายเกณฑ์มาตรฐานความต้องการความพร้อมความแม่นยำความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีการสอนวิทยาศาสตรคุณธรรม จริยธรรมคุณภาพการจัดการศึกษาคุณภาพชีวิตชุมชนต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ชุุมชนดุษฎีบัณฑิตเด็กก่อนประถมตะวันตกตัวบ่งชี้ตำรวจทัศนคติเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้นักเรียนนิสิตครูสาขาวิทยาศาสตร์นิสิตชั้นปีที่ ๑นิสิตชั้นปีที่ ๕แนวทางบริหารจัดการประเมินผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปัญหาไปสู่การปฏิบัติผลกระทบผลกระทบ อาเซียนผู้ปกครองผู้ฝึกกีฬาผู้สูงอายุแผนการศึกษาแห่งชาติพลศึกษาพัฒนามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนสาธิตวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์การกีฬา เวลาปฏิกิริยาตอบสนองระหว่างตากับเท้าศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมสถานศึกษาสนับสนุนสภาพการจัดการศึกษาสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาหลักสูตรห้วยองคตองค์กรแห่งการเรียนรู้อาเซียนอาหารกลางวันอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาอุปสรรคารบาดเจ็บจากการกีฬา

  Interest

  ผู้ฝึกกีฬา, พลศึกษา, ารบาดเจ็บจากการกีฬา , การวัดและประเมินผลทางพลศึกษาและกีฬา, วิทยาศาสตร์การกีฬา

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก