Person Image

  Education

  • ศศ.บ.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2530
  • ศศ.ม.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543

  แนวโน้มผลงานของคมกริช

  Journal

  บทความของคมกริช เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

  Publish Year National Journal 2
  2020 exรณเดช ผ่องสมรูป, inดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายคมกริช เชาว์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, "การสร้างโปรแกรมฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการว่ายน้ำท่าวัดวาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 266-275
  2011 inนายคมกริช เชาว์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมและความต้องการการออกกำลังกายของเยาวชนในจังหวัดนครปฐม", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2011, หน้า 43-59

  Conference

  การนำเสนอบทความของคมกริช เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

  Publish Year International Conference 6
  2018 inดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, inนายศิริชัย ศรีพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม, รองศาสตราจารย์, inนายวินัย พูลศรี, รองศาสตราจารย์, inนายคมกริช เชาว์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาพลศึกษาและกีฬาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", International Symposium on Education, Psychology and Society, 1 - 4 พฤษภาคม 2018, ซัปโปโร ญี่ปุ่น
  2018 inนายคมกริช เชาว์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exUsanee Sawangsri, exแพรวพรรณ เจริญผล, "การพัฒนาทักษะการเลี่ยงลูกบาสเกตบอลโดยการจัดการเรียนรู้ใช้แบบฝึกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา", MOHE/ACPES 2018, 25 - 26 สิงหาคม 2018, ซาลาวัง มาเลเซีย
  2017 inดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, inดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์, inนายธารินทร์ ก้านเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา เหมาเพชร, อาจารย์, inนายคมกริช เชาว์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบัณฑิต เทียบทอง, อาจารย์, "การสร้างนวัตกรรมโปรแกรมให้คะแนนกีฬาเซปักตะกร้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์", The 5th International Conference on education, Psychology and Society (ICEEPS 2017) , 19 - 21 มกราคม 2017, Hokkaido
  2017 inนางสาวฐิติกมลสิริ ลาโพธิ์, อาจารย์, inนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, inนายศิริชัย ศรีพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, inดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์, inนายธารินทร์ ก้านเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายคมกริช เชาว์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบัณฑิต เทียบทอง, อาจารย์, inดร.สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ เกียรติเผ่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", The 6th International Conference on Language, Education, Humanities and Innovation 2017, 22 - 23 เมษายน 2017, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
  2015 inนายธารินทร์ ก้านเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา เหมาเพชร, อาจารย์, inนายศิริชัย ศรีพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายคมกริช เชาว์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวฐิติกมลสิริ ลาโพธิ์, อาจารย์, "การศึกษาความรู้และความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", IOCES FOURTH CONFERENCE, 16 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม 2015, บังกาลอร์ สาธารณรัฐอินเดีย
  2015 inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, inนายคมกริช เชาว์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของค่ายมวยไทยสำหรับชาวต่างชาติ", 5th institute of Physical Education International Conference 2015, 13 - 15 สิงหาคม 2015, ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  Publish Year National Conference 4
  2019 inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, inนายคมกริช เชาว์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนิมิตร มีรักษา, inนางสาวเตชิตา ไชยอ่อน, "การศึกษาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของเยาวชนอายุ 10-12 ปี ที่เข้าร่วมโครงการการออกกำลังกายด้วยมวยไทย ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16, 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2017 inดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศิริชัย ศรีพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายคมกริช เชาว์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางจิราภรณ์ กาแก้ว, อาจารย์, "การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง ที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน, 7 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2016 inนายศิริชัย ศรีพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายคมกริช เชาว์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวฐิติกมลสิริ ลาโพธิ์, อาจารย์, inนางสาววาสิฏฐี เทียมเท่าเกิด, inนายวินัย พูลศรี, รองศาสตราจารย์, inนายบัณฑิต เทียบทอง, อาจารย์, "การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัย", การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "วิจัขสหวิทยาการและกลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันและการพัฒนาประชาคม", 6 มิถุนายน 2016, นครปฐม นครปฐม ประเทศไทย
  2016 exทิพกมล สงวนศักดิ์สกุล, inนายคมกริช เชาว์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอิษฎา สกุลชัยโชติรส, "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกม ในการพัฒนาการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อของเด็กพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์(ศิลปวิทยาคม)", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 13 , 9 ธันวาคม 2016, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=490063]