Person Image

  Education

  • ค.ม.(พลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2530
  • วท.บ.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2528

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 0 1 0 0
  2016 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ตามแนวคิดปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2016 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2557 ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาพลศึกษา 0 0 0 0
  2016 การประเมินสมรรถนะนิสิตชั้นปีที่ ๕ สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 0 1 0 0
  2016 การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา พ.ศ. 2554 ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 0 0 0 0
  2014 ปัจจัยที่มีผลต่อการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2014 ประสิทธิผลการดำเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพโครงการค่ายผู้นำนันทนาการ ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาพลศึกษา 0 0 0 0
  2012 การจัดการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมพลศึกษาโดยใช้รูปแบบกีฬาศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการเข้าร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและการศึกษานอกสถานที่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0