การประเมินสมรรถนะนิสิตชั้นปีที่ ๕ สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน