การพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการเข้าร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและการศึกษานอกสถานที่