Person Image

  Education

  • ค.ม.(พลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2530
  • วท.บ.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2528

  แนวโน้มผลงานของวรพงษ์

  Journal

  บทความของวรพงษ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ และในภาควิชาพลศึกษา

  Publish Year National Journal 3
  2020 exชัชชมนต์ ขิระทาน, inนายวรพงษ์ แย้มงามเหลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมบัติ อ่อนศิริ, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 46-55
  2019 exธนวัชร สิทธิชาติบูรณะ, inนายวรพงษ์ แย้มงามเหลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมบัติ อ่อนศิริ, รองศาสตราจารย์, "สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินกีฬาแฮนด์บอล ตามความคิดเห็นของผู้ควบคุมทีมและนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 44 “นครสวรรค์เกมส์”", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 163-172
  2015 inนางสาวนพรัตน์ ศุทธิถกล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรพงษ์ แย้มงามเหลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพรเทพ ราชรุจิทอง, อาจารย์, "ประสิทธิผลการดำเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพโครงการค่ายผู้นำนันทนาการ", วารสารสุขศึกษาพลศึกษาและสันทนาการ , ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 91-102

  Conference

  การนำเสนอบทความของวรพงษ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ และในภาควิชาพลศึกษา

  Publish Year National Conference 1
  2014 inนางสาวนพรัตน์ ศุทธิถกล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรพงษ์ แย้มงามเหลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพรเทพ ราชรุจิทอง, อาจารย์, "ประสิทธิผลการดำเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพโครงการค่ายผู้นำนันทนาการ", บทบาทของกิจกรรมทางกายกับการพัฒนาเยาวชน, 28 พฤศจิกายน 2014, อำเภอเมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=400144]