Journal

Article
สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินกีฬาแฮนด์บอล ตามความคิดเห็นของผู้ควบคุมทีมและนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 44 “นครสวรรค์เกมส์”
Journal
วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ (ISSN: 01252674)
Volume
45
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2019
Page
163-172
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-