Person Image

  Education

  • ศษ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • วท.ม.(สุขศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • พบ.บ.(พยาบาล), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2542

  Expertise Cloud

  AgingBehaviors exerciseBioflavonoidsbody-weight exercise การรับรู้สมรรถนะแห่งตน ความคาดหวังผลลัพธ์ การออกกำลังกายแบบบอดี้เวท breastfeedingcaesarean sectionCardiovascular EnduranceCausal relationship structure modelConstructionismcontrol blood glucose levelsCoronary Heart DiseaseCritical ThinkingDeveloped the modelDevelopment of self-efficacydietary behaviorDietary Behavior/ Overweight พฤติกรรมการบริโภคอาหาร/ภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์มาตรฐานDrug substances abuse preventionEffective medical careElderlyelderly employees with high blood cholesterol ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พนักงานที่มีไขมันในเลือดสูง Ergogenicexercise behavior/ physical fitness/ overweight พฤติกรรมการออกกำลังกาย/สมรรถภาพทางกาย/ภาวะโภชนาการเกินGinsengHealthHealth Education ProgramHeart Rate RecoveryKaempferia parvifloraLactate ThresholdNine Matrix ExercisePhysical FitnessProtection motivation theoryกระชายดำการคิดอย่างมีวิจารณญาณการจัดการความเครียด พยาบาลวิชาชีพการตีบซ้ำของหลอดเลือดหัวใจการทำงานจัดเก็บขยะมูลฝอยการปฏิบัติการป้องกันการใช้สารเสพติดการป้องกันการหกล้มการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมการฟื้นสภาพการส่งเสริมการส่งเสริมสุขภาพ และสุขศึกษาการส่งเสริมสุขภาพสำหรับตนและชุการหกล้ม หมายถึง เหตุการณ์ที่ผกิจกรรมทางกาย/พฤติกรรมการบริโภคอาหาร/โรคอ้วน/นิสิต Physical Activity / Food Consumption / Obesity / University Studentsความตั้งใจใฝ่พฤติกรรมในการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายความทนทานของระบบไหนเวียนเลือดความทนทานของระบบไหลเวียนเลือดความรู้ทัศนคติจุดเริ่มล้าได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพตารางเก้าช่องแบบประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคเทคโนโลยี และการสื่อสารสุขภาพนวัตกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัแนวคิดการสร้างสรรค์ด้วยปัญญาบันไดลิงบันไดลิงอัจฉริยะบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษ๖รศาสตร์ประชากรวัยทำงานประสิทธิผลปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ พฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย นิสิตมหาวิทยาลัย FACTORS RELATEDปัจจัยเสี่ยงโปรแกรมการแปรงฟัน ป้องกันปัญหาฟันผุ การเรียนรู้แบบย้อนกลับ Tooth Brushing Program to Prevent Dental Caries and Backward designโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการออกก??ำลังกายโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพโปรแกรมการออกกำลังกายโปรแกรมทันตสุขศึกษาโปรแกรมป้องกันการหกล้มโปรแกรมส่งเสริมโปรแกรมสุขศึกษาโปรแกรมสุขศึกษา พฤติกรรมสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2 ผู้สูงอายุผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงหมพนักงานเก็บขยะพฤติกรรมพฤติกรรมการจัดการความเครียดพฤติกรรมการบริโภคอาหาร/ภาวะน้ำหนักเกิน/STEM Education/นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาอนต้น Dietary Behavior/Overweight/STEM Education/Junior High School Studentsพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์พฤติกรรมการรับประทานยา ผู้สูงอายุ ความดันโลหิตสูง Medication Taking Behaviors Elderly Hypertensionพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรพฤติกรรมการให้นมบุตร การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การผ่าตัดคลอดบุตร breastfeeding behaviorพฤติกรรมการออกกำลังพฤติกรรมทันตสุขภาพพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำพฤติกรรมป้องกันการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ พฤติกรรมป้องกันการหกล้มพฤติกรรมป้องกันการหกล้มหมายถึงพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุมารดาที่มีบุตรคนแรกอายุระหว่าง2 – 6 เดือนยาฝังคุมก??ำเนิดระดับกั้นแลคแตทระยะฟื้นตัวหลังการออกกำลังกายสมรรถภาพทางกาย

  Interest

  เทคโนโลยี และการสื่อสารสุขภาพ, สุขภาพผู้สูงอายุ, การส่งเสริมสุขภาพ และสุขศึกษา

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2566 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา (ผู้รักษาการแทน) ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก ผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 44 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 40 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effects of a physical activity intervention program on nutritional status and health-related physical fitness in thai older adults: Pilot studyOutayanik B., Carvalho J., Seabra A., Rosenberg E., Krabuanrat C., Chalermputipong S., Suwankan S., Sirisopon N., Rachrujithong P., Thanak W., Sangwipark P.2017Asian Journal of Sports Medicine
  8(1)
  2
  2Effects of kaempfera parviflora supplementation on the cardiovascular endurance of athletes: A randomized, placebo controlled, parallel design studyOnsiri S., Amitpai C., Sukomol N., Sirisopon N., Tanpanit A., Cardinal B.J.2020Asian Journal of Sports Medicine
  11(3),pp. 1-6
  0
  3A learning model to develop critical thinking in university students using a health promotion constructionism-based websiteSirisopon N.2015Turkish Online Journal of Educational Technology
  2015,pp. 5-12
  0