Person Image

  Education

  • ศษ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • วท.ม.(สุขศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • พบ.บ.(พยาบาล), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2542

  Expertise Cloud

  โปรแกรมสุขศึกษา ความลาดทางสุขภาพ ทันตสุขภาพ AgingBioflavonoidsbreastfeedingcaesarean sectionCardiovascular EnduranceConstructionismCoronary Heart DiseaseCritical ThinkingDeveloped the modelDevelopment of self-efficacyDiabetes MellitusType2 Patients การพัฒนาสมรรถนะแห่งตนDiet and exercise behaviors intentionDietary Behavior/ Overweight พฤติกรรมการบริโภคอาหาร/ภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์มาตรฐานDrug substances abuse preventionElderlyelderly Ergogenicexercise behavior/ physical fitness/ overweight พฤติกรรมการออกกำลังกาย/สมรรถภาพทางกาย/ภาวะโภชนาการเกินGinsengHealthHealth Education ProgramHealth PromotionHeart Rate RecoveryHigh risk female adolescents พัฒนารูปแบบInstent RestenosisKaempferia parvifloraLactate ThresholdNine Matrix ExerciseNutritional SupplementOlder adultsphysical exercise to prevent fallsPhysical fitnessPreventive Behavior of Tobacco Product Consumption โปรแกรมสุขศึกษาThe EffectivenessKeywords: physical exercise to prevent fallsWebWeb-based Instruction Modelกระชายดำการคิดอย่างมีวิจารณญาณการจัดการความเครียด พยาบาลวิชาชีพการตีบซ้ำของหลอดเลือดหัวใจการปฏิบัติการป้องกันการใช้สารเสพติดการป้องกันการหกล้มการส่งเสริมสุขภาพ และสุขศึกษาการส่งเสริมสุขภาพสำหรับตนและชุการหกล้ม หมายถึง เหตุการณ์ที่ผกิจกรรมทางกาย/พฤติกรรมการบริโภคอาหาร/โรคอ้วน/นิสิต Physical Activity / Food Consumption / Obesity / University Studentsความตั้งใจใฝ่พฤติกรรมในการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายความทนทานของระบบไหนเวียนเลือดความทนทานของระบบไหลเวียนเลือดความรู้ทัศนคติจุดเริ่มล้าตารางเก้าช่องแบบประยุกต์เทคโนโลยี และการสื่อสารสุขภาพนวัตกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัแนวคิดการสร้างสรรค์ด้วยปัญญาบันไดลิงบันไดลิงอัจฉริยะบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษ๖รศาสตร์ประชากรวัยทำงานประสิทธิผลปัจจัยเสี่ยงโปรแกรมการแปรงฟัน ป้องกันปัญหาฟันผุ การเรียนรู้แบบย้อนกลับ Tooth Brushing Program to Prevent Dental Caries and Backward designโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการออกก??ำลังกายโปรแกรมการออกกำลังกายโปรแกรมทันตสุขศึกษาโปรแกรมป้องกันการหกล้มโปรแกรมสุขศึกษาโปรแกรมสุขศึกษา พฤติกรรมสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2 ผู้สูงอายุผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงหมพฤติกรรมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร/ภาวะน้ำหนักเกิน/STEM Education/นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาอนต้น Dietary Behavior/Overweight/STEM Education/Junior High School Studentsพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์พฤติกรรมการรับประทานยา ผู้สูงอายุ ความดันโลหิตสูง Medication Taking Behaviors Elderly Hypertensionพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรพฤติกรรมการให้นมบุตร การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การผ่าตัดคลอดบุตร breastfeeding behaviorพฤติกรรมทันตสุขภาพพฤติกรรมป้องกันการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ พฤติกรรมป้องกันการหกล้มพฤติกรรมป้องกันการหกล้มหมายถึงมารดาที่มีบุตรคนแรกอายุระหว่าง2 – 6 เดือนยาฝังคุมก??ำเนิดระดับกั้นแลคแตทระยะฟื้นตัวหลังการออกกำลังกายรูปแบบการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์รูปแบบการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายแรงสนับสนุนทางสังคมโรคหลอดเลือดสมองวัยรุ่นหญิงกลุ่มเสี่ยงศตวรรษที่ 21สมรรถภาพทางกายสุขภาพผู้สูงอายุหญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์ซ??้ำหลอดเลือดหัวใจตีบ

  Interest

  เทคโนโลยี และการสื่อสารสุขภาพ, สุขภาพผู้สูงอายุ, การส่งเสริมสุขภาพ และสุขศึกษา

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 32 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 28 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (93)

   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Effects of a physical activity intervention program on nutritional status and health-related physical fitness in thai older adults: Pilot studyOutayanik B., Carvalho J., Seabra A., Rosenberg E., Krabuanrat C., Chalermputipong S., Suwankan S., Sirisopon N., Rachrujithong P., Thanak W., Sangwipark P.2017Asian Journal of Sports Medicine
   8(1)
   2
   2Effects of kaempfera parviflora supplementation on the cardiovascular endurance of athletes: A randomized, placebo controlled, parallel design studyOnsiri S., Amitpai C., Sukomol N., Sirisopon N., Tanpanit A., Cardinal B.J.2020Asian Journal of Sports Medicine
   11(3),pp. 1-6
   0
   3A learning model to develop critical thinking in university students using a health promotion constructionism-based websiteSirisopon N.2015Turkish Online Journal of Educational Technology
   2015,pp. 5-12
   0