Person Image

Administration

Education

 • วท.ม.(สุขศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
 • วท.บ.(สุขศึกษา)
 • ค.บ.(สังคมศึกษา)

Expertise Cloud

โปรแกรมสุขศึกษา ความลาดทางสุขภาพ ทันตสุขภาพ "สถานะสุขภาพBang Khen CampusExternal personal factorsHealth Promotion BehaviorsInternal personal factorsการป้องกันการหกล้มการหกล้ม หมายถึง เหตุการณ์ที่ผบันไดลิงอัจฉริยะบุคลากรประเมินหลักสูตรประสิทธิผลโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการออกก??ำลังกายโปรแกรมป้องกันการหกล้มผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2ผู้สูงอายุผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงหมพฤติกรรมป้องกันการหกล้มพฤติกรรมป้องกันการหกล้มหมายถึงพฤติกรรมภูมิปัญญาไทย ในการดูแลรักษาสุขภาพฤติกรรมสุขภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"ยาฝังคุมก??ำเนิดสุขศึกษาสุขศึกษาและสาธารณสุขหญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์ซ??้ำ

Interest

สุขศึกษาและสาธารณสุข

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 6 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


แสดงความคิดเห็น

(0)