Person Image

    Education

    • ศศ.ม.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2535
    • วท.บ.(ศึกษาศาสตร์ - พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2527

    Expertise Cloud

    เนตบอลBioflavonoidsCardiovascular EnduranceErgogenicGinsengHeart Rate RecoveryKaempferia parvifloraLactate ThresholdNutritional Supplementกระชายดำการประเมินโครงการการประเมินหลักสูตรการฝึกด้วยน้ำหนัก, การประกันคุณภาพการศึกษาการฝึกแบบไอโซโทนิกกิจกรรมทางกายกิจกรรมทางกาย (Physical activities)กีฬาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาความทนทานของระบบไหนเวียนเลือดความทนทานของระบบไหลเวียนเลือดโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานครตะวันตก ปี พ.ศ.2556จุดเริ่มล้าทักษะการคิดทักษะการคิด (Thinking skills)นักเรียนพิการทางสายตาบันไดลิงโปรแกรมการออกกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัวผลของการฝึกด้วยน้้าหนักภาวะผู้นำภาวะผู้นำ (Leadership skills)ระดับกั้นแลคแตทระยะฟื้นตัวหลังการออกกำลังกายวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวศตวรรษที่ 21สมรรถภาพทางกายสาขาวิชาพลศึกษา

    Interest

    วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว, การฝึกด้วยน้ำหนัก, การประกันคุณภาพการศึกษา

    Administrative Profile


    Resource

    • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
    • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

    งานวิจัยในรอบ 5 ปี

    Project

    งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
    • ทุนใน 0 โครงการ
    • ทุนนอก 0 โครงการ
    งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
    • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
    • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

    แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

    Output

    • บทความ 3 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง)

    แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

    Outcome

    • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

    รางวัลที่ได้รับ

    Award

    • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)