Person Image

  Education

  • ศศ.ม.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2535
  • วท.บ.(ศึกษาศาสตร์ - พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2527

  Expertise Cloud

  เนตบอลBioflavonoidsCardiovascular EnduranceErgogenicGinsengHeart Rate RecoveryKaempferia parvifloraLactate ThresholdNutritional Supplementกระชายดำการประเมินโครงการการประเมินหลักสูตรการฝึกด้วยน้ำหนัก, การประกันคุณภาพการศึกษาการฝึกแบบไอโซโทนิกกิจกรรมทางกายกิจกรรมทางกาย (Physical activities)กีฬาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาความทนทานของระบบไหนเวียนเลือดความทนทานของระบบไหลเวียนเลือดโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานครตะวันตก ปี พ.ศ.2556จุดเริ่มล้าทักษะการคิดทักษะการคิด (Thinking skills)นักเรียนพิการทางสายตาบันไดลิงโปรแกรมการออกกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัวผลของการฝึกด้วยน้้าหนักผู้สูงอายุ ฟ้อนเจิงภาวะผู้นำภาวะผู้นำ (Leadership skills)ระดับกั้นแลคแตทระยะฟื้นตัวหลังการออกกำลังกายวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวศตวรรษที่ 21สมรรถภาพทางกายสาขาวิชาพลศึกษา

  Interest

  วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว, การฝึกด้วยน้ำหนัก, การประกันคุณภาพการศึกษา

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2559 - มี.ค. 2560 รองหัวหน้าภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
  • พ.ย. 2555 - ธ.ค. 2556 รองหัวหน้าภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
  • มิ.ย. 2547 - มิ.ย. 2551 รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์
  • ก.ค. 2543 - มิ.ย. 2547 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 4 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 0 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)