Person Image

  Education

  • ปร.ด.(สาธารณสุขศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2551
  • ส.ม.(อนามัยสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2545
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2542

  Expertise Cloud

  : RabiesActive learningassociationbio-social factorsCommunity-DwellingCore competencydyslipidemiaEducationElderlye-LearningFallshealth behaviorsMobile applicationMultidisciplinary StudentsMulti-disciplinesMulti-sectorOne HealthParticipatory approach Trainerการจัดลำดับชุมชนการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียวการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการปฏิบัติการป้องกันความเสี่ยงทางเพศการพัฒนาเว็บไซต์การรับรู้สารสนเทศการส่งเสริมพฤติกรรมการสอนแบบอิงประสบการณ์ความรู้ทัศนคติความสัมพันธ์ชุมชนเด็กก่อนวัยเรียนตลาดสดตอบโต้ภาวะฉุกเฉินตัวชี้วัดอนามัยสิ่งแวดล้อมทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบุคลากรด้านการท่องเที่ยวแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพประชาคมอาเซียนปัจจัยทางชีวสังคมปัญหาสุขภาพโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมโปรแกรมทันตสุขศึกษาโปรแกรมสร้างเสริมทักษะชีวิตผู้สูงอายุเฝ้าระวังพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยพยาบาลวิชาชีพพฤติกรรมพฤติกรรมการป้องกันพฤติกรรมทันตสุขภาพพฤติกรรมสุขภาพพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศภาชนะโฟมภาวะไขมันในเลือดผิดปกติระบบสารสนเทศรายวิชากิจกรรมพลศึกษารูปแบบการพัฒนารูปแบบสื่อการสอนสุขศึกษาแรงสนับสนุนทางสังคมโรคกล้ามเนื้อและกระดูกโรคจากอาหารเป็นสื่อโรคพิษสุนัขบ้าโรคมือเท้าปากโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียวโรคอ้วนโรคอุจจาระร่วงโรงเรียนโรงเรียนและชุมชนสุขภาพสุขภาพหนึ่งเดียว สมรรถนะหลัก นิสิตนักศึกษาหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรฝึกอบรมอนามัยสิ่งแวดล้อมอนามัยสิ่งแวดล้อม, สุขภาพและสิ่งแวดล้อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

  Interest

  อนามัยสิ่งแวดล้อม, สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา
  • พ.ย. 2557 - มี.ค. 2560 รองหัวหน้าภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 16 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 3 เรื่อง (Unknown 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effects of residues from municipal solid waste landfill on corn yield and heavy metal contentPrabpai S., Charerntanyarak L., Siri B., Moore M.R., Noller B.N.2009Waste Management
  29(8),pp. 2316-2320
  29
  2Correlates of Falls among Community-Dwelling Elderly in ThailandWorapanwisit T., Prabpai S., Rosenberg E.2018Journal of Aging Research
  2018
  24
  3Agronomic properties and heavy metals content in soil reclaimed from municipal solid waste landfill development of a knowledge-based system for foundry waste recyclingPrabpai S., Charerntanyarak L., Siri B., Moore M.2007Journal of Solid Waste Technology and Management
  33(2),pp. 92-97
  1