Person Image

  Education

  • PhD. Public Health (International program), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2560
  • วท.ม. สุขศึกษา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555
  • ฺBachelor Degree of Nursing Science (International Program), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, ไทย, 2545

  Expertise Cloud

  1:e7.wileyonlinelibrary.com/journal/puh21of5https://doi.org/10.1002/puh2.7 17?-Estradioland the first COVID-19 surge started in March of thesame year [1]. Public health measuresAnimal farming discharge waterAquaculture wastewaterCadmiumCadmium-dithizone complexChloroacetanilide herbicidesCo-activationCovid-19COVID-19 pandemicdistribution and reproduction in any mediumFalls in ThailandFlame atomic absorption spectrophotometerFlow-through systemhealth belief modelHerbicide removalherd immunityincluding a strict national lockdown policyInternal factors of fallsled to the decrease in the number of casesby May 2020 and the measures were gradually lifted. There was a resurgence of the number of cases between December 2020and February 2021 [1]. This trend of resurgence happened in the background differing levels of adherence of the population tothe public health measureslong covidOlder adultsonline health education programopinionPersulfate oxidationposter and slogan campaignprevent smokingprevent tobacco useprovided the originalwork is properly cited.? 2022 The Authors.Public Health Challengespublished by John Wiley & Sons Ltd.Public Health Chall.2022Risk FactorsSenior populationSlow-release reductantSmartphonesmokingSpectrophotometryStudent teacherSulfadimethoxineteacherteachers’ studentsThailandCOVID-19 PANDEMIC IN THAILANDThe first case of COVID-19 in Thailand was reported in January 2020the lack of vaccines at that time and the newly emerging virus strains [1].This is an open access article under the terms of theCreative Commons AttributionLicenseThermal activationTransport experimentUniversity LecturerUVactivationwhich permits useYoung Stroke Prevention ProgramZero-valent ironZVI activationการทำงานจัดเก็บขยะมูลฝอยการย่อยสลายไมโครพลาสติกการส่งเสริมความเป็นพิษต่อเซลล์แคดเมียมปัจจัยเสี่ยงเปอร์แมงกาเนตโปรแกรมสุขศึกษาพนักงานเก็บขยะพยาบาลพฤติกรรมพฤติกรรมการออกกำลังกายพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุเฟลมอะตอมมิกแอบซอบชันสเปคโทรโฟโตมิเตอร์โฟโตเฟนตันแบบวิวิธพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เม็ดบีดส์ตรึงจุลินทรีย์ระบบกักกันทางชีวภาพโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อ (์NCDs)โรคหลอดเลือดสมองสเปคโทรโฟโตเมตรีสาธารณสุขสารประกอบเชิงซ้อนแคเมียม-ไดไทโซนสุขภาพเพื่อชีวิตสุขศึกษาออกซิแดนต์อาจารย์มหาวิทยาลัยอายุน้อยเอสตราไดออลเอสไตรออลเอสโทรนฮอร์โมนเพศ

  Interest

  สุขศึกษา, พยาบาล, สาธารณสุข, โรคไม่ติดต่อ (์NCDs), โรคติดต่อ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 0 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Remediating sulfadimethoxine-contaminated aquaculture wastewater using ZVI-activated persulfate in a flow-through systemChokejaroenrat C., Sakulthaew C., Angkaew A., Satapanajaru T., Poapolathep A., Chirasatienpon T.2019Aquacultural Engineering
  84,pp. 99-105
  25
  2Removal of 17β-Estradiol Using Persulfate Synergistically Activated Using Heat and Ultraviolet LightSakulthaew C., Chokejaroenrat C., Satapanajaru T., Chirasatienpon T., Angkaew A.2020Water, Air, and Soil Pollution
  231(5)
  14
  3Developing Slow-Release Reductant for Treating Herbicide-Contaminated GroundwaterChokejaroenrat C., Angkaew A., Techauay K., Chirasatienpon T., Imman S., Sakulthaew C., Suriyachai N., Kreetachat T., Sakulthaew C.2023Water, Air, and Soil Pollution
  234(6)
  1