Person Image

  Education

  • ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม.(สถิติ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(สถิติ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 3 7 0 0
  2016 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ หลักสูตรการผลิตครู 5 ปี หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2016 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 หัวหน้าโครงการ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2016 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้ร่วมวิจัย สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 0 0 0 0
  2016 การประเมินโครงการคูปองพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2015 การสังเคราะห์งานวิจัยด้านรูปแบบการพัฒนาครูคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 9 เขต หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
  2015 โครงการพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพครูของนิสิตครูตามมาตรฐานคุรุสภา ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
  2015 การสำรวจความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะโดยใช้เทคโนโลยี (TPACK) ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2014 การพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะโดยใช้เทคโนโลยี (TPACK) สำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณิตศาสตร์และครูวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ 0 1 0 0
  2013 การพัฒนาความสามารถในการสอนคณิตศาสตร์ด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ โดยการฝึกสอนแบบจุลภาคและการใช้สื่อสังคมออนไลน์ หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2012 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบนำตนเองของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในรายวิชานวัตกรรมในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 1 0 0
  2011 การพัฒนาการเรียนรู้อย่างใคร่ครวญของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาโดยการใช้แนวจิตตปัญญาศึกษา หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2011 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมและปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในเรียนรู้โปรแกรม The geometer’s Sketchpadของนิสิตสาขาการสอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2011 สมรรถนะด้านการใช้ไอซีที การใช้งานไอซีทีเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและวิชาชีพ และความท้าทายของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2009 ความรู้ความสามารถ การปฏิบัติงาน คุณลักษณะ และเจตคติต่อวิชาชีพครูของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ หลักสูตรการผลิตครู 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 2 3 0 0
  2017 การศึกษาและประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ สสวท. หัวหน้าโครงการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring หัวหน้าโครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 0 0 0 0
  2013 การประเมินโครงการการพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring หัวหน้าโครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 0 1 0 0
  2013 การพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานีเขต 2 1 0 0 0
  2012 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ ด้านความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0
  2012 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีการศึกษาในการประกอบวิชาชีพครูของนิสิตครู ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2009 การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตสาขาการสอนคณิตศาสตร์ในรายวิชาหลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 0 0 0
  2004 โครงการพัฒนาสื่อซอฟต์แวร์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 (ช่วงขั้นที่ 1-2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0