ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบนำตนเองของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในรายวิชานวัตกรรมในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

Publish Year National Journal 1
2012 inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สื่อสังคม(Social Media): เครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 1-8
Publish Year National Conference 1
2014 inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการใช้กิจกรรมสื่อสังคมสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในรายวิชานวัตกรรมในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์", การประชุมวิชาการประจำปีสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์, 14 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย