การพัฒนาความสามารถในการสอนคณิตศาสตร์ด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ โดยการฝึกสอนแบบจุลภาคและการใช้สื่อสังคมออนไลน์