การพัฒนาการเรียนรู้อย่างใคร่ครวญของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาโดยการใช้แนวจิตตปัญญาศึกษา

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาการเรียนรู้อย่างใคร่ครวญของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาโดยการใช้แนวจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชาการศึกษางานวิจัยทางการศึกษาคณิตศาสตร์", การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่องการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด. , 20 สิงหาคม 2010, กทม. กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย