การพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ ด้านความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

Publish Year National Journal 1
2016 inดร.นฤมล ยุตาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์, inดร.ชีพสุมน รังสยาธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร, รองศาสตราจารย์, exอาจารย์ณัฐประภา เศรษฐกสิวิทย์, "การพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 306-318
Publish Year National Conference 1
2014 inดร.นฤมล ยุตาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์, inดร.ชีพสุมน รังสยาธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร, รองศาสตราจารย์, exอาจารย์ณัฐประภา เศรษฐกสิวิทย์, "การพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย