การพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะโดยใช้เทคโนโลยี (TPACK) สำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณิตศาสตร์และครูวิทยาศาสตร์


แสดงความคิดเห็น

(0)