Person Image

  Education

  • ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  Expertise Cloud

  academic English skillsBalance Literacy ApproachClassroom experiencecollege teaching and learningCOVID-19Education systemEnglish for specific purposesEnglish Learning PackagesEnglish Reading SkillsEnglish TeachingForeign facultyforeign faculty classeshigher education in ThailandICCP instructional modelinstructional modelinternational facultyInternational publicationsKasetsart University Knowledge BaseLocal facultylocal-faculty classesNeedsneeds analysisO-NETPrimary and Lower Secondaryprivate universitiesProblemsProfessional Developmentpublic universitiesSlow LearnersSports Sciencestudents' perceptionStudents’ classroom experienceTeacher educationTeacher education systemTeacher education system in ThailandThai academicsTransforming LearningUndergraduateuniversity studentกระบวนการ Coaching & Mentoringการจัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารการพัฒนาครู กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoringการพัฒนารายวิชา นิทานพื้นบ้านอาเซียน แนวคิดมิติทางวัฒนธรรม ของ Moranการพัฒนาหนังสือการพูดภาษาอังกฤษการศึกษาเปรียบเทียบการสอนภาษาตามแนวสมดุลภาษากิจกรรมวิทยาศาสตร์ทักษะการตัดสินใจทฤษฎีการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเจตคติชุดการสอนชุดกิจกรรมชุดฝึกสมรรถนะทางคณิตศาสตร์เด็กเรียนรู้ช้าทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทักษะการอ่านภาษาอังกฤษทักษะปฏิบัติทักษะอาชีพเทคนิคสแกฟโฟลดิงนักเรียนกลุ่มเสี่ยงนักเรียนมัธยมศึกษา นักวิจัยนาฏศิลป์ไทยนานาชาตินิทานพื้นบ้านอาเซียนแนวคิดการเรียนการสอนรายบุคคลประชาคมอาเซียนปัญหา การพัฒนาครู ภาษาอังกฤษ? ประถมศึกษาปัญหา ภาษาอังกฤษ ครู สพป.ผู้เรียนชาวไทยแผนการจัดการเรียนรู้พฤติกรรมก้าวร้าวพหุวัฒนธรรมภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ นักวิจัย นานาชาติ การศึกษามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพระดับประถมศึกษาปีที่ 6รูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบการพัฒนาครูรูปแบบการสอน PUCSCรูปแบบการสอนของเดวีส์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อสภาพจริงหน่วยการเรียนรู้อาชีพในชุมชนเป็นฐานหลักสูตรครุศึกษาหลักสูตรบูรณาการหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ อาชีพผู้สอนภาษาต่างประเทศะบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring

  Interest

  หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ

  Administrative Profile

  • ก.ย. 2563 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์
  • ก.ค. 2563 - ม.ค. 2564 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (ผู้รักษาการแทน) คณะศึกษาศาสตร์
  • ส.ค. 2559 - ก.ค. 2563 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 301 ชั้น 3 อาคาร3

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 18 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Classroom experience in international-faculty and local-faculty classes among university students in ThailandChang T.S., Kerdsomboon C., Koolsriroj U.2020Innovations in Education and Teaching International
  ,pp. 1-11
  1
  2Transforming Learning Activities at the Faculty of Education during the COVID-19 SituationKoolsriroj U., Diteeyont W., Sutthinarakorn W.2021Asten Journal of Teacher Education
  2021(Special Issue 1),pp. 4-7
  0
  3ICCP: An instructional model for academic english skills development of educational researchersPrapinwong M., Koolsriroj U.2019Kasetsart Journal of Social Sciences
  40(3),pp. 677-683
  0