Person Image

  Education

  • ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  การนำคะแนน O-NET ไปใช้complete needs assessmentO-NETResearch based Learningschools under BMAกรอบความคิดแบบเติบโตการคิดอย่างมีวิจารณญาณการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานการติดตามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานการนำคะแนน O-NET ไปใช้ พัฒนาคุการประเมินการประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์การประเมินโครงการการพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาระบบการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้านการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์การวัดและประเมินทางการศึกษาการวิจัยทางการศึกษาการสร้างแบบสอบการอาชีวศึกษาความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ความรักชาติโครงการทวิศึกษาติดตามและประเมินผลทวิภาคีทวิศึกษานโยบายกระทรวงศึกษาธิการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานผลสอบ O-NETฝีมือแรงงานรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

  Interest

  การวิจัยทางการศึกษา, การวัดและประเมินทางการศึกษา, การสร้างแบบสอบ

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้องห้องม.2 ชั้น 5 อาคารมัธยมศึกษาตอนต้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 3 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   แสดงความคิดเห็น

   (0)