Person Image

  Education

  • ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  การนำคะแนน O-NET ไปใช้Causal modelcomplete needs assessmentDisability Support Services CenterDSShigher educationMedical Instrument IndustryO-NETProduct DevelopmentResearch based LearningResearch Development Networkschools under BMAกรอบความคิดแบบเติบโตการคิดอย่างมีวิจารณญาณการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานการติดตามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานการนำคะแนน O-NET ไปใช้ พัฒนาคุการประเมินการประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์การประเมินโครงการการพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาระบบการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้านการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์การวัดและประเมินทางการศึกษาการวิจัยทางการศึกษาการสร้างแบบสอบการอาชีวศึกษาความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการความรักชาติความสนใจในการทำธุรกิจเครือข่ายเครื่องมือแพทย์โครงการทวิศึกษาติดตามและประเมินติดตามและประเมินผลทวิภาคีทวิศึกษานโยบายกระทรวงศึกษาธิการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2บุคลิกภาพแบบจำลองเชิงสาเหตุผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานผลสอบ O-NETฝีมือแรงงานรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครวิจัยและพัฒนาศูนย์บริการนักศึกษาพิการหลักสูตรบูรณาการอุดมศึกษา

  Interest

  การวิจัยทางการศึกษา, การวัดและประเมินทางการศึกษา, การสร้างแบบสอบ

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง 301 ชั้น 3 อาคาร3
    • ห้องกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ชั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
    • ห้องห้อง 408 ชั้น 4 อาคาร3
    • ห้องห้องม.2 ชั้น 5 อาคารมัธยมศึกษาตอนต้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 5 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)