Search Result of "students"

About 4603 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอนาคต ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววีณา ยาไทย, อาจารย์

แหล่งทุน:กองทุนพัฒนาอาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย กลุ่มวิจัยศึกษาศาสาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
12345678910...