Person Image

  Education

  • ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554
  • กศ.ม. (การมัธยมศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2550
  • ศษ.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542

  Expertise Cloud

  การเรียนการสอนคณิตศาสตร์Balance Literacy ApproachCommunicative EnglishCompetency development programconcept-based instructionCurriculum and InStructionElectronic Learning PackageEnglish Learning PackagesEnglish Reading SkillsFundamental KnowledgeLearning English ProblemsPhenoBLPhenomenon-based LearningSlow Learnersteacher educatorsTeaching and Learning Englishteaching competencyกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยงการแก้ปัญหาการงานอาชีพการจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารการบูรณาการเนื้อหาและภาษาการประถมศึกษาการประเมินโครงการการประเมินหลักสูตรการพัฒนาครู กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoringการพัฒนาหลักสูตรการพูดภาษาอังกฤษการเรียนการสอนคณิตศาสตร์การเรียนการสอนตามปรากฏการณ์เป็นฐานการเรียนแบบเชิงรุกการเรียนรู้คณิตศาสตร์การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานการเรียนรู้แบบโครงการการเรียนรู้แบบเชิงรุกการศึกษาปฐมวัยการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนการศึกษาฟินแลนด์การสอนภาษาตามแนวสมดุลภาษาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจการออกแบบการเรียนรู้การออกแบบการเรียนรู้ ทักษะในศตวรรษที่ 21 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกมิฟิเคชันคณิตศาสตร์ การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครูต้นแบบครูยุคใหม่คลังกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ความคิดสร้างสรรค์ความรู้พื้นฐานจำเป็นความรู้พื้นฐานด้านการศึกษาคำถามจิตนิสัยทางคณิตศาสตร์ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ชุดฝึกสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ซิปป์โมเดลฐานชุมชนการเรียนรู้ดนตรีนาฏยศิลป์เด็กปฐมวัยเด็กเรียนรู้ช้าทรัพยากรการเรียนรู้ทฤษฎีโครงสร้างสติปัญญาของกิลฟอร์ดทักษะการแก้ปัญหาทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการทำงานร่วมกันทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษทักษะปฏิบัติทักษะอาชีพเทคนิคสแกฟโฟลดิงนักเรียนกลุ่มเสี่ยงนักเรียนเตรียมทหารนาฏศิลป์ไทยแนวคิดเกมมิฟิเคชันบทเรียนบนเว็บโปรแกรมเติมเต็มศักยภาพคณิตศาสตร์โปรแกรมเสริมประสบการณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษแผนการจัดการเรียนรู้พฤติกรรมก้าวร้าวพัฒนาสมรรถนะระดับประถมศึกษาปีที่ 6รายวิชากลุ่มวิชาชีพครูรูปแบบการสอน PUCSCรูปแบบการสอนของเดวีส์แรงจูงใจในการเรียนวัฒนธรรมไทยพวนวิชาชีพครูวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4Rสมรรถนะ ทางวัฒนธรรมสื่อสภาพจริงหน่วยการเรียนที่ใช้ประเด็นเรื่องเป็นฐานหน่วยการเรียนรู้อาชีพในชุมชนเป็นฐานหลักสูตรและการสอน

  Interest

  การพัฒนาหลักสูตร, การเรียนการสอนคณิตศาสตร์, การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน, จิตนิสัยทางคณิตศาสตร์, การออกแบบการเรียนรู้

  Administrative Profile

  • พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 34 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 32 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 6 เรื่อง (Unknown 6 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Phenomenon-based teaching competency development for teacher educators in higher education in ThailandManowaluilou N., Butkatunyoo O., Mahavijit P.2022Kasetsart Journal of Social Sciences
  43(3),pp. 727-734
  2
  2Using web-based instruction to enhance fundamental knowledge in education for undergraduate students enrolled in curriculum and instruction coursesMahavijit P.2018Kasetsart Journal of Social Sciences
  39(2),pp. 719-729
  0