Person Image

  Education

  • ค.บ. การศึกษาปฐมวัย (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2536
  • M.S. (Education), Oregon State University , สหรัฐอเมริกา, 2541
  • Ed.D. (Early Childhood Education), University of North Texas , สหรัฐอเมริกา, 2544

  Expertise Cloud

  - การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English Language Learning Empowerment) - ความพร้อม (Readiness) - ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) - การทำงาน (Working)ASEAN CommunityChildren's Folklore PlayEnglish Language Learning Empowerment Activity ModulesLearning Package Economics Literacy Early ChildhoodMy Happy Home learning PackagePartnershipQuality of EducationReadinessSelf-ManagementSTEMThai Wisdomthe Metacognitive Test Young Childrenกรอบความคิดเติบโตกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์การควบคุมตนเองการคิดเชิงคำนวณการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาการคิดและสติปัญญา เด็กอนุบาลการจัดประสบการณ์การจัดประสบการณ์ โครงการ สะตีมศึกษา แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานการตระหนักรู?ในตนเองการตอบสนองด้วยท่าทางการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานการละเล่นพื้นบ้านของเด็กการเล่นวัสดุสร้างสรรค์การเล่านิทานการศึกษาปฐมวัยการสืบเสาะหาความรู้การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์การแสดงบทบาทสมมติการอบรมเลี้ยงดู ครอบครัวข้ามรุ่น ปฐมวัยกิจกรรมการพับกิจกรรมการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ กิจกรรมการเรียนรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์กิจกรรมเคลื่อนไหว ทักษะทางคณิตศาสตร์ แบบรูปและความสัมพันธ์ เด็กปฐมวัยกิจกรรมบทบาทสมมติเกณฑ์มาตรฐานขนมไทยคณิตศาสตร์ครูปฐมวัยความคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ความปลอดภัยความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนความรู้สำหรับครูความสามารถคาร์ล ออร์ฟคิดแก้ปัญหาคิดวิเคราะห์คุณธรรม จริยธรรม เด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์ ความคิดเห็น ครูคุณลักษณะพึงประสงค์ ครูปฐมวัย สืบเสาะหาความรู้จิตตปัญญา จิตอาสา จิปัญญาชุดการเรียนรู้ที่บ้านตามแนวสมดุลภาษา ทักษะทางภาษา เด็กปฐมวัยชุดกิจกรรมชุดส่งเสริมความรู้ชุดสื่อกิจกรรมบูรณาการดนตรีดนตรีคาร์ล ออร์ฟแบบรูปและความสัมพันธ์ปฐมวัย ดุษฎีบัณฑิตเด็กปฐมวัยปรากฎการณ์เป็นฐานปริญญาเอกผู้ปกครองแผนที่ความคิดแผนที่ความคิด คิดวิเคราะห์พับ ปฐมวัย ความคิดสร้างสรรค์ภาพภาษาภาษาที่สองภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยภูมิปัญญาไทยมิติสัมพันธ์. สื่อจำลองวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย วิธีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สะเต็มศึกษา ปฐมวัยสมรรถภาพทางกายสะเต็มศึกษาสะเต็มศึกษา ปฐมวัย สะเต็มศึกษา ปฐมวัย แก้ปัญหาสังคมสิทธิเด็กสืบเสาะหาความรู้ ปฐมวัย คำถามสื่อสารสนเทศ เทคโนโลยี ปฐมวัยหน้าที่ที่พึงกระทำหลักสูตรหลักสูตร ปฐมวัยห้องเรียนอภิปัญญา คณิตศาสตร์ นักเรียน ประถมศึกษาออทิสติกออทิสติก ทักษะสังคม เด็กปฐมวัยอ่านอารมณ์ารจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาเด็กปฐมวัยิจกรรมการเรียนรู?โดยใช?วรรณกรรมเป?นฐานิจกรรมประกอบอาหาร

  Interest

  ปฐมวัยศึกษา เด็กพิเศษ , วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย , STEM , ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 43 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 40 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 4 เรื่อง (Unknown 4 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก