Person Image

  Education

  • ค.บ.(การศึกษาระดับมัธยมจิตวิทยาการศึกษาและการสอนภาษาอังกฤษ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2538
  • M.A.(Educational Psychology), University of Colorado at Denver, U.S.A., 2545
  • Ph.D.(Educational Psychology), University of Minnesota, Twin Cities , U.S.A., 2551

  Expertise Cloud

  - การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English Language Learning Empowerment) - ความพร้อม (Readiness) - ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) - การทำงาน (Working)ASEAN Communitycareer development skillscollege studentsCyberbullyingEnglish Language Learning Empowerment Activity ModulesGroup CounselinghopePsychology for Teacher Psychology and College StudentReadinessSelf-study PackageStabilization Techniquethe Integrative Contextual Model of Career DevelopmentYouthการช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติการตระหนักรู@ในอาชีพการทำงานเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมการประเมินความพึงพอใจการประเมินหลักสูตรการปรึกษาทางจิตวิทยาแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปการปรึกษาแบบกลุ่มการรังแกผ่านโลกไซเบอร์การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์การให้การปรึกษาและเด็กเยาวชน และครอบครัวการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มความเครียดความฉลาดทางอารมณ์ความพึงพอใจจิตวิทยาการศึกษาและการแนะจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวจิตวิทยาสำหรับครูชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การแนะแนวในสถานศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวซึมเศร้าทฤษฎีเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมเทคนิคการสร้างความมั่นคงทางจิตใจนักศึกษาระดับอุดมศึกษานิสิตระดับปริญญาตรีประสบการณ์ช่วงวัยเด็กโปรแกรมการปรึกษาด@านอาชีพแบบกลุ่มมหาวิทยาลัยเยาวชนวัยรุ่นสถาบันการศึกษาสุราหลักสูตรเหตุการณ์สะเทือนใจเหล้า

  Interest

  การปรึกษาทางจิตวิทยาแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป, การช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ, การทำงานเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม, การให้การปรึกษาและเด็กเยาวชน และครอบครัว


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 305 ชั้น 3 อาคาร 2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation