ผลงานภาควิชาการศึกษา ปี 2020

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของภาควิชาการศึกษา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาการศึกษาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 8
2020 exธัญวรัตน์ ปิ่นทอง, exวียะวัฒน์ ใจตรง, inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์เดิมในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครู กับความเชื่อในความสามารถแห่งตน ด้านการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ", วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 72-83
2020 exสุภาพร อุดไชย, inดร.วารุณี ลัภนโชคดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ, "การประเมินโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส", วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม , ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 209-224
2020 exณภัทร สุขนฤเศรษฐกุล, ex วรรณนิดา พึ่งน้อย, inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบเอกสารอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เชิงอภิมานการใช้มโนภาพเพื่อส่งเสริมแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน", วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2020, หน้า 74-91
2020 inดร.ธนนันท์ ธนารัชตะภูมิ, อาจารย์, "การใช้ประโยชน์จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน", วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 63-82
2020 inดร.ธนนันท์ ธนารัชตะภูมิ, อาจารย์, inดร.อุษณี ลลิตผสาน, อาจารย์, "แนวทางการดำเนินงานยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร: การประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์", วารสารวิธีวิทยาการวิจัย, ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 151-174
2020 exสาวิตรี บรรจงรอด, inดร.วารุณี ลัภนโชคดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ, "การประเมินโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 172-182
2020 exนพวรรณ นุชนา, inดร.ศิริรัตน์ ศรีสอาด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นาตยา ปิลันธนานนท์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสภาพการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา", วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 1-8
2020 exมนธิรา ชื่นชมพุทธ, inดร.พงศธร มหาวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิภารัตน์ แสงจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนากิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชันเพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารและแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3", ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 98-110

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาการศึกษาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 4
2020 exสิริพงศ์ แพทย์วงษ์, inดร.เอกภูมิ จันทรขันตี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, "ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ PRO ต่อความสามารถในการสร้างคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เสียง", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21, 27 มีนาคม 2020, ขอนแก่น ประเทศไทย
2020 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชนิสรา ผลจันทร์, "การวิเคราะหโมเดลราสช์เพื่อตรวจสอบแผนที่โครงสรางและสำรวจแนวคิดหน่วยการเรียนรู้ ระบบประสาทของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 "Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2020, 27 มีนาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพุฒธิดา รัมฉัตร, "การทดสอบแผนที่โครงสร้างเชิงสันนิษฐานแนวคิดเรื่องการสังเคราะห์ดวยแสงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 11 "Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2020", 27 มีนาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, inดร.วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมุสตากีม อาแว, "การวิเคราะหโมเดลราสช์เพื่อตรวจสอบแผนที่โครงสร้างความเข้าใจธรรมชาติของเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในชั้นเรียนชีววิทยา", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 11 "Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2020" , 27 มีนาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2011 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=07&SectionID=02]

แสดงความคิดเห็น

(0)