ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

ACTIVITIESCIPPA MODELcontemplative educationCritical thinking dispositionFive FacultiesKASET MODELLearning ActivitiesLIFE SKILLSLIVINGLIVING IN SOCIETYMotivation in LearningPARTICIPATIONPERSONAL DEVELOPMENTSCHOOL CAMPStudentsStudents in Higher Educationundergraduate studentsUniversity studentsการเข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินชีวิต STUDENTSการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพการแนะแนวการแนะแนวในโรงเรียน (Guidance System in School)การแนะแนวปรับพฤติกรรมการประเมินความพึงพอใจการปรับตัวการปรับพฤติกรรม การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาการปรับพฤติกรรมทางปัญญา การปรึกษาเชิงจิตวิทยาการปรึกษาเชิงจิตวิทยาออนไลน์การปรึกษาทางจิตวิทยาแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปการปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวพุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาตนการเรียนรู้ร่วมกันการศึกษาความต้องการจำเป็นการศึกษาต่อและอาชีพการศึกษาประถมศึกษาการสร้างการสอนวิทยาศาสตร์การเห็นคุณค่าในตนเองกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมแนะแนวอาชีพคณะศึกษาศาสตร์ครูก่อนประจำการครูการศึกษาพิเศษ บุคลิกภาพของครูการศึกษาพิเศษ เจตคติของครูการศึกษาพิเศษครูที่ปรึกษาครูประจำชั้นครูและศึกษานิเทศก์ความเข้าใจความคิดสร้างสรรค์ความเครียดความฉลาดทางอารมณ์ความต้องการจำเป็นความพึงพอใจความพึงพอใจ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว๗ 2550ความมุ่งมั่นในการเรียนความสัมพันธ์ความสามารถความสามารถในการเผชิญอุปสรรคความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียค่ายโรงเรียนเพื่อสร้างสัมพันธภาพคุณลักษณะจิตตปัญญาคู่มืออาจารย์จ.กรุงเทพมหานคร MATHAYOM SUKSA 6 STUDENTSจ.กรุงเทพฯ THAI YOUTHจริยธรรมจิตตปํญญาศึกษาจิตตปัญญาจิตตปัญญาศึกษาจิตตปัญญาศึกษา สื่อประสม นิสิตแกนนำจิตวิทยาจิตวิทยา( Psychology )จิตวิทยาการปรึกษาจิตวิทยาการปรึกษาตามแนวพุทธศาสตร์ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาสำหรับครูจิตสาธารณะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองชุดฝึกอบรมทักษะชีวิตนักเรียนนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษานักศึกษานักศึกษาระดับอุดมศึกษา นิสิตนิสิตระดับปริญญาตรีนิสิตระดับอุดมศึกษาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บุคลิกภาพบุคลิกภาพ หลักการแนะแนว แบบทดสอบ MBTIภาวะผู้นำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแรงจูงใจใฝ่ความเป็นเลิศแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สื่อสังคมออนไลน์หมวดวิชาศึกษาทั่วไปอินทรีย์ 5อุดมศึกษา

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชาResource

นักวิจัยทั้งหมด 7 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน, อาจารย์ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 47 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 42 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)
 • ทุนนอก 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 66 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 28 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 38 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 18 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 15 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 2 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)