ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

Career Preparation AbilityACTIVITIESALIEN CULTURESBANGKOK METROPOLISBANGKOK METROPOLITANBuddhist CounselingCIPPA MODELConceptioncontemplative educationCounseling PsychologyCreative thinkingDEPARTMENT OF GENERAL EDUCATIONDESIRABLE SOCIAL BEHAVIORDevelopmentFaculty of EducationFive FacultiesFoster Teacher IdentityGlobal warmingGrade 7graduate studentsGuidance ActivitiesHappinessHIGH SCHOOLKASET MODELKey Words: Guidance ActivitiesLearning ActivitiesLIFE SKILLSLIVINGLIVING IN SOCIETYMINISTRY OF EDUCATIONmoralMoral Decision TestMotivation in LearningPARTICIPATIONPerceiving Career Self-EfficacyPerceiving Career Self-Efficacy and Career PreparationPerceptionPERSONAL DEVELOPMENTPre-service teacherProfessional developmentPsychology for Teacher Psychology and College StudentRELATIONSHIPSSCHOOL CAMPSCHOOL CAMP FOR BOY SCOUT AND GIRL GUILDScience teachingSecondary schoolSelf-study PackageSOCIAL BEHAVIOURSOCIAL EXPERIENCESStudentsStudents in Higher EducationSufficiency EconomyTeacher IdentityTeacher-Studentsteaching activitiesteaching methodTraining Package for Developing Yonisomanasikara Thinking MethodUndergraduate StudentUndergraduate Studentsการเข้าร่วมกิจกรรมการควบคุมชั้นเรียนการคิดการคิดขั้นสูงการคิดสร้างสรรค์การจัดการความรู้การจัดการชั้นเรียน (Classroom Management)การจัดการชั้นเรียน, การปรับพฤติกรรมการดำเนินชีวิต STUDENTSการแนะแนวการพัฒนาตนการเรียนรู้ร่วมกันการเห็นคุณค่าในตนเองกิจกรรมแนะแนวคณะศึกษาศาสตร์ครูที่ปรึกษาครูประจำชั้นความต้องการจำเป็นจิตตปัญญาศึกษาจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาสำหรับครูจิตสาธารณะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองชุดฝึกอบรมทักษะชีวิตนักเรียนนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษานักศึกษานักศึกษาระดับอุดมศึกษา นิสิตนิสิตระดับปริญญาตรีนิสิตระดับอุดมศึกษาบุคลิกภาพ หลักการแนะแนว แบบทดสอบ MBTIภาวะผู้นำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแรงจูงใจใฝ่ความเป็นเลิศหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอินทรีย์ 5อุดมศึกษา

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 6 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน, อาจารย์ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 46 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 42 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
 • ทุนนอก 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 56 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 34 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 18 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 15 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)