ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

ACTIVITIESCIPPA MODELcontemplative educationCritical thinkingCritical thinking dispositionFive FacultiesKASET MODELLearning ActivitiesLIVING IN SOCIETYMotivation in LearningPARTICIPATIONPERSONAL DEVELOPMENTSCHOOL CAMPStudentsStudents in Higher EducationUndergraduate StudentsUniversity studentsการเข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินชีวิต STUDENTSการแนะแนวการประเมินหลักสูตรการปรึกษาเชิงจิตวิทยาการพัฒนาตนการเรียนรู้ร่วมกันการวัดและประเมินผลการศึกษาการศึกษาความต้องการจำเป็นการศึกษาต่อและอาชีพการศึกษาประถมศึกษาการสร้างการสอนวิทยาศาสตร์การเห็นคุณค่าในตนเองการให้การปรึกษาและเด็กเยาวชน และครอบครัวการให้คำปรึกษาแนะแนวการออกแบบกิจกรรมการสอนกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมค่ายโรงเรียนกิจกรรมค่ายโรงเรียน STUDENTSกิจกรรมตามแนวจิตตปัญญากิจกรรมแนะแนวกิจกรรมแนะแนวอาชีพกิจกรรมแนะแนวอาชีพ โยนิโสมนสิการ การรู้คิดแห่งตนด้านอาชีพและการตัดสินใจด้านอาชีพ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคณะศึกษาศาสตร์ครูก่อนประจำการครูการศึกษาพิเศษ บุคลิกภาพของครูการศึกษาพิเศษ เจตคติของครูการศึกษาพิเศษครูที่ปรึกษาครูประจำชั้นครูและศึกษานิเทศก์ความเข้าใจความคิดสร้างสรรค์ความเครียดความฉลาดทางอารมณ์ความต้องการจำเป็นความพึงพอใจความพึงพอใจ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว๗ 2550ความมุ่งมั่นในการเรียนความสัมพันธ์ความสามารถความสามารถในการเผชิญอุปสรรคความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียค่ายโรงเรียนเพื่อสร้างสัมพันธภาพคุณลักษณะจิตตปัญญาคู่มืออาจารย์จ.กรุงเทพมหานคร MATHAYOM SUKSA 6 STUDENTSจ.กรุงเทพฯ THAI YOUTHจริยธรรมจิตตปํญญาศึกษาจิตตปัญญาจิตตปัญญาศึกษาจิตตปัญญาศึกษา สื่อประสม นิสิตแกนนำจิตวิทยาจิตวิทยา( Psychology )จิตวิทยาการปรึกษาจิตวิทยาการปรึกษาตามแนวพุทธศาสตร์ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวจิตวิทยาสำหรับครูจิตสาธารณะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองชุดฝึกอบรมทักษะชีวิตนักเรียนนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษานักศึกษานักศึกษาระดับอุดมศึกษา นิสิตนิสิตระดับปริญญาตรีนิสิตระดับอุดมศึกษาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บุคลิกภาพบุคลิกภาพ หลักการแนะแนว แบบทดสอบ MBTIภาวะผู้นำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแรงจูงใจใฝ่ความเป็นเลิศแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สื่อสังคมออนไลน์หมวดวิชาศึกษาทั่วไปอินทรีย์ 5อุดมศึกษา

Executives

หัวหน้าภาควิชา

ดร. มฤษฎ์ แก้วจินดา, อาจารย์

E-Mail: fedumrk@ku.ac.th

Tel.: 02-942-8780 ต่อ 109

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 51 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 44 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)
 • ทุนนอก 38 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 89 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 43 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 46 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 19 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 16 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 4 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)