ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

ACTIVITIESCIPPA MODELcontemplative educationCritical thinkingCritical thinking dispositionFive FacultiesKASET MODELLearning ActivitiesLIVING IN SOCIETYMotivation in LearningPARTICIPATIONPERSONAL DEVELOPMENTSCHOOL CAMPStudentsStudents in Higher EducationUndergraduate studentsUniversity studentsการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการชั้นเรียนการจัดการชั้นเรียน (Classroom Management)การดำเนินชีวิต STUDENTSการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพการทวนสอบการทำงานเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมการแนะแนวการประเมินหลักสูตรการปรึกษาเชิงจิตวิทยาการปรึกษาเชิงจิตวิทยาออนไลน์การปรึกษาทางจิตวิทยาแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปการปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวพุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาตนการเรียนรู้ร่วมกันการวัดและประเมินผลการศึกษาการศึกษาความต้องการจำเป็นการศึกษาต่อและอาชีพการศึกษาทั่วไปการศึกษาประถมศึกษาการสร้างการสอนวิทยาศาสตร์การเห็นคุณค่าในตนเองการให้การปรึกษาและเด็กเยาวชน และครอบครัวการให้คำปรึกษาแนะแนวการออกแบบกิจกรรมการสอนกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมค่ายโรงเรียนกิจกรรมค่ายโรงเรียน STUDENTSกิจกรรมตามแนวจิตตปัญญากิจกรรมแนะแนวกิจกรรมแนะแนวอาชีพกิจกรรมแนะแนวอาชีพ โยนิโสมนสิการ การรู้คิดแห่งตนด้านอาชีพและการตัดสินใจด้านอาชีพ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคณะศึกษาศาสตร์ครูก่อนประจำการครูการศึกษาพิเศษ บุคลิกภาพของครูการศึกษาพิเศษ เจตคติของครูการศึกษาพิเศษครูที่ปรึกษาครูประจำชั้นความต้องการจำเป็นความพึงพอใจความพึงพอใจ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว๗ 2550ความมุ่งมั่นในการเรียนความสัมพันธ์ความสามารถความสามารถในการเผชิญอุปสรรคความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียค่ายโรงเรียนเพื่อสร้างสัมพันธภาพคุณลักษณะจิตตปัญญาคู่มืออาจารย์จ.กรุงเทพมหานคร MATHAYOM SUKSA 6 STUDENTSจ.กรุงเทพฯ THAI YOUTHจริยธรรมจิตตปํญญาศึกษาจิตตปัญญาจิตตปัญญาศึกษาจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวจิตวิทยาสำหรับครูจิตสาธารณะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองชุดฝึกอบรมทักษะชีวิตนักเรียนนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษานักศึกษานักศึกษาระดับอุดมศึกษา นิสิตนิสิตระดับปริญญาตรีนิสิตระดับอุดมศึกษาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บุคลิกภาพบุคลิกภาพ หลักการแนะแนว แบบทดสอบ MBTIภาวะผู้นำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแรงจูงใจใฝ่ความเป็นเลิศแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สื่อสังคมออนไลน์หมวดวิชาศึกษาทั่วไปอินทรีย์ 5อุดมศึกษา

Executives

หัวหน้าภาควิชา

ดร. มฤษฎ์ แก้วจินดา, อาจารย์

E-Mail: fedumrk@ku.ac.th

Tel.: 02-942-8780 ต่อ 109

รองหัวหน้าภาควิชาResource

นักวิจัยทั้งหมด 8 คน (รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน, อาจารย์ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 52 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 45 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ)
 • ทุนนอก 38 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 96 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 48 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 48 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 11 เรื่อง (Unknown 11 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 19 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 16 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 4 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)