รางวัลภาควิชาการศึกษา ปี 2018

59

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

32

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

2

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มรางวัลภาควิชาการศึกษา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2013201020082007 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2018 inดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, รองศาสตราจารย์,"Develop Online Mentoring Program Program for Enhancing Preservice Science Teachers’ Understandings and Practices of Socioscientific Issuesbased Teaching", Excellence Oral Presentation from The 5th International Conference of Science Educator and Teacher (ISET) 2017, Science Education, Science Education Association (Thailand), Jun 8 2018
2018 inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์,"ฉันจะพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาได้อย่างไร", รางวัลชนะเลิศ การประกวดการนำเสนองานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนิสิตศึกษาครู ภาคบรรยาย , , คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Mar 24 2018

แสดงความคิดเห็น

(0)