Person Image

  Education

  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2549
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2553
  • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2557

  Expertise Cloud

  professional development STEM literacy12 ValuesEvaluationImpactlearning resourcesO-NETProject EvaluationStudentsกรอบความคิดแบบเติบโตการคิดอย่างมีวิจารณญาณการพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างฉลาดทางจิตวิทยาการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้านการวิจัยเชิงปริมาณการวิจัยทางการศึกษาการส่งเสริมค่านิยม การสอนอย่างฉลาดทางจิตวิทยาความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการความเพียรความสนใจในการทำธุรกิจค่านิยม 12 ประการเครื่องมือวัดพฤติกรรมการเตรียมตัวสู่อาชีพทักษะการเป็นผู้ประกอบการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2บุคลิกภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพฤติกรรมการเตรียมตัวสู่อาชีพมาตรฐาน PISA-OECDรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

  Interest

  การวิจัยทางการศึกษา, การวิจัยเชิงปริมาณ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องม.2 ชั้น 5 อาคารมัธยมศึกษาตอนต้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 7 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)