ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Business Educationcommunity enterprisescompetencycomputer competencyConditionContemplative educationcreative economyCritical Thinking SkillsDiscovery LearningEducation AdministrationEducation developmenteffectse-LearningEmployment StatusEnhancing the Strength of Communityevaluationgood managementGraduatehigher educationHigher Order Thinking SkillsICT Strategyinfographicsinformation literacyInformation technologyInteractive LearningInternational ConferenceInternational programissuesJob SatisfactionJob SeekingJob Stressknowledge managementLearning InnovationLearning Processlifelong learninglocal administration organizationsLocal economyLocal WisdomManagementnew meaning schemeNigerianovelParticipationParticipatory Career developmentPrivate Vocational Education TeacherPromotion and development modelStudent Interactionstudent learningsufficiency economytransformative learningvocational and technical educationvocational educationกระบวนการเรียนการสอนกลุ่มชาติพันธุ์การจัดการความรู้การจัดการเรียนรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชนการบริหารจัดการการประปานครหลวงการประเมินผลการประเมินผลการฝึกอบรมการประเมินผลโครงการการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การเรียนการสอน การเรียนรู้การศึกษานอกระบบการศึกษาผู้ใหญ่การสังเคราะห์งานวิจัยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษาครูอาชีวศึกษาความฉลาดรู้ทางอาหารคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตรศึกษาเครือข่ายจิตตปัญญาศึกษาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ทักษะทางสังคม การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองธุรกิจศึกษานวัตกรรมนิสิตครูคหกรรมศาสตร์แนวปฏิบัติที่ดี วิสาหกิจชุมชน เบญจรงค์ ภูมิปัญญา จังหวัดสมุทรสาครประเมินหลักสูตรผู้สูงอายุพัฒนาสังคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โมเดลเชิงสาเหตุรายวิชาบริโภคศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโรงเรียนขนาดเล็กวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงสมรรถนะหลักสูตรหลักสูตรฐานสมรรถนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนาคตภาพอาชีวศึกษาอาหารไทย


Persons (ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน)

Avata

เดชศิริ โนภาส, อาจารย์

E-Mail: dechsiri.n@ku.ac.th Tel.0968244461


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 24 คน (รองศาสตราจารย์ 8 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน, อาจารย์ 10 คน, นักวิจัย 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 234 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 182 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 82 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 177 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 118 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 106 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 443 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 295 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 148 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 17 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 8 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 9 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 101 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 73 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 14 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 11 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 19 รางวัล (เกียรติบัตร 7 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 10 รางวัล)