Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2534
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย, 2556

  Expertise Cloud

  e-LearningElectronic Portfolioexpectationfact experienceLearning media of smartphone gamesNon-formal educationSelf-esteemstudent teachingStudent Teaching PracticeTeenage dropoutการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานการจัดการศึกษานอกระบบการประเมินหลักสูตรการประเมินหลักสูตร ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษาการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ความคาดหวัง สิ่งที่พบจริงการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานการเห็นคุณค่าในตนเองการออกกลางคันความคาดหวังจังหวัดตราดซิปโมเดลทักษะกระบวนการคิดทักษะการคิดทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์เทคโนโลยีการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษานักท่องเที่ยวนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพฝึกสอนพฤติกรรมและความต้องการวิทยาการคำนวณสิ่งที่พบจริงหลักสูตรระยะสั้น ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

  Interest

  เทคโนโลยีสารสนเทศ , เทคโนโลยีการศึกษา, การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์, e-Learning

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2559 - ก.ย. 2563 รองหัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 205 ชั้น 2 อาคาร3
   • ห้องห้องประชุมสารนิเทศ(ยุพา วีระไวทยะ) ชั้น 2 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 6 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก