Person Image

Administration

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน(รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

 • ศศ.ด.(อาชีวศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2550
 • คอ.ม.(บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย, 2546
 • บธ.ม.(การจัดการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, ไทย, 2541
 • วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย, 2539
 • น.บ. (นิติศาสตร์บัณฑิต), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2561

Expertise Cloud

วิสาหกิจชุมชน Accreditation Collective Efficacy BeliefAccreditation of Occupational Skill Standards ModelAssembly LineAssembly line supervisorsJob SatisfactionJob StressLabor StandardLocal Administration OrganizationsLogisticsMunicipality Vocational CollegeOccupational Skill StandardsPolicy IssuesPrivate Vocational Education TeacherProvision Education AreaSatisfactionSeafood processing industryself-esteemSupervisor vocational Education QualificTask PerformanceTeaching Vocational EducationTransferring knowledgeand experienceVocational EducationVocational education quali?cationVocational Education QualificationVocational education Workforceกระบวนการถ่ายทอดการจัดการความรู้การจัดการความรู้ชุมชนการจัดการศึกษาด้านการอาชีวศึกษการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาการเทียบโอนการเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์การบริหารจัดการการประเมิน สถิติวิเคราะห์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและอุตสาหกรรม การประเมินผลโครงการการพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาผู้เรียนการพึ่งตนเองการยกระดับแรงงานฝีมือ คุณวุฒิทางการศึกษา คณะกรรมการมาตรฐานฝีมือแรงงานการศึกษาเอกชนการอนุรักษ์การอาชีวศึกษากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรกรรมครูอาชีวศึกษาเอกชนความเครียดในงานความเชื่อในความมีประสิทธิภาพโดยรวมความเชื่อในความมีประสิทธิภาพโดยรวม ความพึงพอใจในงาน ผลของการปฏิบัติงาน ความเครียดในงาน และครูอาชีวศึกษาเอกชน Collective Efficacy Beliefความพึงพอใจในงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจค่าตอบแทนคุณภาพชีวิตในการทำงานคุณวุฒิ การศึกษาวิชาชีพคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพจังหวัดอ่างทองฐานสมรรถนะตะกร้าหวายลายพิกุลทักษะอาชีพธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษานวัตกรรมแนวทางความร่วมมือภาครัฐและเอกชประเมินหลักสูตรผลของการปฏิบัติงานผลงานทางวิชาการ ครูอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเพาะปลูกข้าวเพาะปลูกอ้อยมาตรฐานฝีมือแรงงานมาตรฐานเพื่อการอาชีพมาตรฐานวิชาชีพมาตราฐานอาชีพ เกษตรกรรม ทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียงโมดูลการเรียนรู้ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ความร่วมมือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์วิสาหกิจชุมชนศูนย์บ่มเพาะส่งเสริมทักษะการคิดสถานศึกษาอาชีวศึกษาสมรรถนะสาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษาสืบสานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเปรียบเทียบ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหลักสูตรฐานสมรรถนะหัตถกรรมจักสานพื้นบ้านหัตถกรรมท้องถิ่นหัวหน้างานสายการผลิตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. Vocational education managementอาชีพตัดแต่งขนสุนัข competencyอาชีพท้องถิ่นอาชีวศึกษาอาชีวศึกษา Co – operation strategiesอาชีวศึกษาทางเลือกอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล Competency based curricula

Interest

ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การประเมิน สถิติวิเคราะห์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและอุตสาหกรรม

Administrative Profile

 • ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน(รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ส.ค. 2558 - ก.พ. 2559 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพ(รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มึ.ค. 2558 - ส.ค. 2558 ผู้ช่วยรองอธิการบดี(รักษาราชการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ต.ค. 2557 - ก.พ. 2558 ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มึ.ค. 2556 - ก.ย. 2557 ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ม.ค. 2555 - ก.พ. 2556 ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ต.ค. 2552 - ก.ย. 2556 รองหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก