Person Image

  Education

  • ศศ.ด.(อาชีวศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2550
  • คอ.ม.(บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย, 2546
  • บธ.ม.(การจัดการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, ไทย, 2541
  • วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย, 2539
  • น.บ. (นิติศาสตร์บัณฑิต), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2561

  Expertise Cloud

  วิสาหกิจชุมชน Accreditation Collective Efficacy BeliefAccreditation of Occupational Skill Standards ModelAffectingAssembly LineAssembly line supervisorsAuto Parts Manufacturing BusinessesCareer StabilityCompetencyCompetency Accreditation SystemCompetency Based CurricularCompetency based Curriculumcooperative strategiesCredit Bank SystemCurrent Statedistance learningEastern Economic CorridorJob SatisfactionJob StressLabor StandardLocal Administration OrganizationsLocal WisdomLogisticsMunicipality Vocational CollegeNeeds AnalysisOccupational Skill StandardsPolicy IssuesPractical Nursing CompetencyPrivate Vocational Education TeacherProvision Education AreaReadinessSatisfactionSeafood processing industryself-esteemSupervisor vocational Education QualificTask PerformanceTeaching Vocational EducationThe Knowledge TransferringTransferring knowledgeand experiencevocational educationVocational education establishmentVocational education quali?cationVocational Education Qualificationการเทียบโอนการประเมินผลโครงการการพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาผู้เรียนการพึ่งตนเองการยกระดับแรงงานฝีมือ คุณวุฒิทางการศึกษา คณะกรรมการมาตรฐานฝีมือแรงงานการศึกษาเอกชนการอนุรักษ์การอาชีวศึกษากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรกรรมครูอาชีวศึกษาเอกชนความเครียดในงานความเชื่อในความมีประสิทธิภาพโดยรวมความเชื่อในความมีประสิทธิภาพโดยรวม ความพึงพอใจในงาน ผลของการปฏิบัติงาน ความเครียดในงาน และครูอาชีวศึกษาเอกชน Collective Efficacy Beliefความเป็นผู้ประกอบการทางสังคมความพึงพอใจในงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจค่าตอบแทนคุณภาพชีวิตในการทำงานคุณวุฒิ การศึกษาวิชาชีพคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพจังหวัดอ่างทองฐานสมรรถนะตะกร้าหวายลายพิกุลทักษะอาชีพธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษานวัตกรรมแนวทางความร่วมมือภาครัฐและเอกชประเมินหลักสูตรผลของการปฏิบัติงานผลงานทางวิชาการ ครูอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเพาะปลูกข้าวเพาะปลูกอ้อยมาตรฐานฝีมือแรงงานมาตรฐานเพื่อการอาชีพมาตรฐานวิชาชีพมาตราฐานอาชีพ เกษตรกรรม ทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียงโมดูลการเรียนรู้ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ความร่วมมือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์วิสาหกิจชุมชนศูนย์บ่มเพาะส่งเสริมทักษะการคิดสถานศึกษาอาชีวศึกษาสมรรถนะสมรรถนะ หลักสูตรฐานสมรรถนะ ผู้ประกอบการทางสังคม กิจการการผู้สูงอายุ พยาบาลชุมชนสาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษาสืบสานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเปรียบเทียบ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหลักสูตรฐานสมรรถนะหัตถกรรมจักสานพื้นบ้านอาชีวศึกษา

  Interest

  ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การประเมิน สถิติวิเคราะห์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและอุตสาหกรรม , อาชีวศึกษา

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ต.ค. 2563 - พ.ค. 2564 ผู้อำนวยการกอง ผู้รักษาการแทน สำนักงานอธิการบดี กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
  • มิ.ย. 2561 - ก.ค. 2563 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.พ. 2559 - มิ.ย. 2561 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน (รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ส.ค. 2558 - ก.พ. 2559 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพ (รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มี.ค. 2558 - ส.ค. 2558 ผู้ช่วยรองอธิการบดี (รักษาราชการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ม.ค. 2555 - ก.พ. 2558 ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ต.ค. 2552 - มิ.ย. 2555 รองหัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 27 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก