Person Image

  Education

  • Ed.D. (Education ), The University of Adelaide , AUSTRALIA
  • พบ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย
  • ศ.บ. (การเงินการธนาคาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  Contemplative EducationCritical Thinking SkillsInternational ConferenceKeywords: Working Experience PracticumMedical Instrument IndustryPracticum SubjectProduct DevelopmentProject EvaluationResearch Development NetworkSelf-DeterminationSmall-Size SchoolSmall-Size School Smart Farm ModelStrategy LinkageStudents' Attitudes' toward ICTStudents' Counselling ServiceStudents' Problem SolvingStudents' Self DeterminationStudents’ Development in Systematic Analysis ThinkingStudents’ Learning based on Contemplative Education ApproachStudnets' Developement in Systematic Analysis ThinkingSufficiency Economy Concept for Rural TransformationSynthesis Usage MethodTeaching and Learning ProcessTeaching and Leraning Processกระบวนการเรียนรู้การคิดเชิงระบบการจัดการเรียนรู้การประเมินผลการเรียนการสอนแบบสืบเสาะแสวงหาความรู้แบบกลุ่มการวิจัยสถาบันการศึกษาการเป็นผู้ประกอบการการสังเคราะห์งานวิจัยการให้คำปรึกษาการให้คำปรึกษานิสิตการให้คำปรึกษานิสิตปริญญาตรีการออกกลางคันกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษาเครือข่ายเครือข่ายการเรียนรู้เครื่องมือแพทย์โครงการทวิศึกษางานธุรกิจจริยธรรมในรายวิชาบริโภคศึกษาจิตตปัญญา กระบวนการทำงานจิตตปัญญาศึกษจิตตปัญญาศึกษาจิตตปัญญาศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มชาวไทยและต่างประเทศชุดกิจกรรมติดตามและประเมินติดตามและประเมินผลทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด 4P'sทักษะการสังเคราะห์เทคนิคการบริการอาหารและเครื่องดื่มเทคนิคสตรอรี่ไลน์เทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสธุรกิจศึกษานโยบายกระทรวงศึกษาธิการนวัตกรรมนวัตกรรมการผสมผสาน ICTนวัตกรรมการศึกษา (Educationalนิสิตสาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษาแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาแนวทางบริหารจัดการงบประมาณบริการด้วยใจประเมินคุณภาพ (Quality Assuranประเมินหลักสูตรประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ปัญหาผสมผสาน ICTแผนการจัดการเรียนรู้ฝึกประสบการณ์ในการทำงานพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ภาวะผู้นำภาวะผู้นำตนเองภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระบบเศรษฐกิจรัฐธรรมนูญปี 2550รายวิชาบริโภคศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนขนาดเล็ก (Small-Size Sวิจัยและพัฒนาวิชาวิธีการสอนทางธุรกิจศึกษาววิชาศิลปะประดิษฐ์เศรษฐกิจพอเพียงสมรรถนะครูสิ่งแวดล้อมเส้นทางเชื่อมโยงตราดหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปีองค์กรสถานศึกษาแบบมีธรรมภิบาลอบรมเชิงปฏิบัติการอุตสาหกรรมชีวภาพ

  Interest

  การสอนเศรษฐศาสตร์ การตลาด การเงินการธนาคาร

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2552 - มิ.ย. 2555 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์
  • มิ.ย. 2551 - ต.ค. 2552 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ชั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
   • ห้องห้อง 408 ชั้น 4 อาคาร3
   • ห้องห้องประชุม ชั้น 1 อาคารกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล้วยน้ำไท
   • ห้องห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 19 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 44 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 26 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 18 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 3 เรื่อง (Unknown 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 11 เรื่อง (เชิงวิชาการ 10 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 7 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 เรื่อง)