Person Image

  Education

  • Ph.D.(Business & Marketing Education), University of Missouri , U.S.A.
  • M.Ed. (Career & Technical Education), University of Missouri , U.S.A.
  • B.A. (Business English), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน, ไทย
  • Ed.S.(Educational Technology), University of Missouri , U.S.A.

  Expertise Cloud

  burnoutcomputer competencyCOVID-19executive functionshigher educationinformation literacyinnovationInternational programOERonline teaching performancepre-service teachersteacher’s self-efficacyteaching competencythai dessertthe perceived computer competency and information literacy skills of the undergraduate students when they entered and graduated from the university. Descriptive statistics were performed to report the frequenciestourism developmenttourism managementtrainingTrat provinceundergraduate programundergraduate studentsvocational educationvocational education innovationvocational learningwildlife tourismWorld Heritage Siteการจัดการเรียนการสอนการเตรียมความพร้อมชุมชนการท่องเที่ยวการท่อ่งเที่ยวการท่องเที่ยว อนุรักษ์การท่องเที่ยวสัตว์ป่าเชิงสร้างสรรค์การบริหารจัดการการประเมินหลักสูตรการประเมินหลักสูตร ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษาการฝึกฝน พิมพ์สัมผัสไทย เทคนิคสีช่วยจำการพัฒนาบุคลิกภาพการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการเรียนการสอนตามปรากฏการณ์เป็นฐานการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการกิจกรรมความตระหนักรู้ด้านอาชีพความตระหนักรู้ในอาชีพความหลากหลายความหลากหลาย (biodiversity)ความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพน้ำ (water quality)จังหวัดตราดจิตปัญญาเชิงสร้างสรรค์ซิปโมเดลเด็กปฐมวัยต้นแบบระบบการเรียนการสอนเตรียมความพร้อมทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดท่องเที่ยวท่องเที่ยวสัตว์ป่าทักษะการคิดทางเลือกธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษาธุรกิจศึกษานวัตกรรม เบาหวาน สูตรขนมไทย diabetesนักท่องเที่ยวนิสิคฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิสิตครูแนวทางใหม่บริหารธุรกิจ ปฐมวัยประเทศไทย (Thailand)ประเมินหลักสูตรประสบการณ์การท่องเที่ยวสัตว์ป่าป่าเขาภูหลวงป่าชายเลนป่าชายเลน (mangrove)ป่าสงวนแห่งชาติฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์พฤติกรรมและความต้องการพัฒนานิสิตพัฒนาสมรรถนะพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติดงพญาเย็น-เขาใหญ่ภาพลักษณ์ อาชีวศึกษามรดกโลกทางธรรมชาติแมลงน้ำแมลงน้ำ (aquatic insects)ระดับอุดมศึกษาวังน้ำเขียวสตึมศึกษาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีการศึกษาสะแกราชสุขภาพหลักสูตรธุรกิจศึกษา การพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรระยะสั้น การเพิ่มมูลค่าหลักสูตรระยะสั้น ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อนุรักษ์ (conservation)อาชีพอาชีวศึกษาอาชีวศึกษา พัฒนาการ สหรัฐอเมริกาอาหารไทย

  Interest

  ธุรกิจศึกษา, บริหารธุรกิจ , อาชีวศึกษา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 404 ชั้น 4 อาคาร3

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 26 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Thai Higher Education and Local Community Engagement Toward Creative TourismManowaluilou N.2017International and Development Education
  ,pp. 73-86
  2
  2Phenomenon-based teaching competency development for teacher educators in higher education in ThailandManowaluilou N., Butkatunyoo O., Mahavijit P.2022Kasetsart Journal of Social Sciences
  43(3),pp. 727-734
  1
  3Re-envisioning a “skills framework” to meet 21st century demands: What do young people need?Buasuwan P., Suebnusorn W., Butkatunyoo O., Manowaluilou N., Kaewchinda M., Lalitpasan U., Srilapo N., Sarnswang S., Suksiri W., Wiboonuppatham R., Sripongpankul S.2022Frontiers in Education
  7
  0
  4Perceptions and the new paradigm of Thai vocational educationManowaluilou N., Nilsook P., Buasuwan P.2023International Journal of Innovation and Learning
  33(3),pp. 344-365
  0
  5COMMUNITY PREPARATION AND COMPETENCY DEVELOPMENT FOR ECOTOURISM MANAGEMENT IN THE WANG NAM KHIAO-PHA KHAO PHU LUANG FOREST RESERVEManowaluilou N.2022ABAC Journal
  42(4),pp. 135-152
  0
  6Career awareness linkage strategies to support learning career education and STEM educationManowaluilou N., Nilsook P.2023Kasetsart Journal of Social Sciences
  44(1),pp. 199-208
  0
  7Development of open educational resources for supporting academic English in higher educationManowaluilou N.2020Kasetsart Journal of Social Sciences
  41(2),pp. 238-243
  0
  8Factors affecting tourist expectations of wildlife tour programs for mindfulness and conservative wildlife tourism: The case of Dong Phayayen-Khao Yai, a World Heritage Site in ThailandManowaluilou N., Sangchoey T.2023Natural Resources Forum
  0