Person Image

  Education

  • ปร.ด. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2550
  • วท.ม.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย, 2542
  • วท.บ.(การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย, 2538

  Expertise Cloud

  Adult insectsair temperaturealtered morphologyAquatic insectsbenthic macroinvertebrateBiodiversitybioindicatorBiomonitoringCaddisfliesCaddisflies larvaeCaddisfly larvaeDamdescriptiondiversityfreshwater ecosystemsFTIRFT-IRGill Abnormalitiesgut contentHydropsychidaeinflowlight traplight trapsMae Klong WatershedMicroplasticsMining AreamorphologyOdonataoutletphenologyphysico-chemical parametersprecipitationrelative humidityrice fieldTemporary HabitatTrichopterawater qualitywater quality variablesWind speedการปนเปื้อนการประเมินคุณภาพน้ำเขื่อนความผิดปกติความหลากหลายความหลากหลาย (biodiversity)ความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพน้ำโครงสร้างชุมชนดัชนีชีวภาพตะกอนดินทางน้ำเข้าทางน้ำออกไทรคอบเทอร่านาข้าวน้ำทิ้งบทบาทการกินอาหารประเทศไทย (Thailand)พื้นที่ชุ่มนำพื้นที่ชุ่มน้ำแมลงนำแมลงน้ำแมลงน้ำ (aquatic insects)แมลงน้ำอันดับไทรคอบเทอร่าแมลงวันแมลงหนอนปลอกน้าระยะตัวเต็มวัยแมลงหนอนปลอกน้ำแมลงหนอนปลอกน้ำตัวเต็มวัยแมลนำอันดับไทรคอบเทอร่าไมโครพลาสติกโลหะหนักโลหะหนักแคดเมียมวงจรชีวิตวงชีวิตวงชีวิตว แมลงน้ำชนิด Pseudoleptonema quinquafasciatumศโครงสร้างชุมชนของแมลงน้ำอันดับไทรคอบเทอร่าสภาพแวดล้อมสะแกราชสัณฐานวิทยาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่หน้าดินสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินขนาดใหญ่สาธารณสุขสารจีออสมิน และเมทธิลไอโซบอนิออลสิ่งแวดล้อมแสงไฟหอยแครงเหมืองแร่แหล่งน้ำธรรมชาติแหล่งน้ำนิ่งแหล่งน้ำนิ่งชั่วคราวแหล่งหากินอนุกรมวิธานอนุกรมวิธานของแมลง อนุรักษ์ (conservation)อาเภอปง จังหวัดพะเยาอุณหภูมิอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเอเอ็สพีที

  Interest

  นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ , การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยแมลงน้ำ , อนุกรมวิธานของแมลง , ไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อม

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2560 - ก.ค. 2564 หัวหน้าภาควิชา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์
  • ม.ค. 2558 - มี.ค. 2558 หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี(รักษาราชการแทน) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • ก.ค. 2557 - ก.ย. 2559 รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง SC1-308 ชั้น 3 อาคาร Sc1

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 19 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 104 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 63 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 41 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 14 เรื่อง (เชิงวิชาการ 14 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Aquatic insect biodiversity and water quality parameters of streams in Northern ThailandPrommi T., Payakka A.2015Sains Malaysiana
  44(5),pp. 707-717
  30
  2Diversity and Distribution of Aquatic Insects in Streams of the Mae Klong Watershed, Western ThailandManeechan W., Prommi T.2015Psyche (London)
  2015
  17
  3Detection of microplastics in Litopenaeus vannamei (Penaeidae) and Macrobrachium rosenbergii (Palaemonidae) in cultured pondReunura T., Prommi T.O.2022PeerJ
  10
  15
  4Descriptions of larvae of four species of Hydropsyche (Hydropsychidae: Trichoptera) from ThailandPrommi T.2016Zootaxa
  4158(4),pp. 577-591
  7
  5Description of the larva and pupa of Potamyia phaidra Malicky and Chantaramongkol (Trichoptera: Hydropsychidae) from southern ThailandPrommi T., Permkam S., Sites R.2006Zootaxa
  (1357),pp. 21-29
  6
  6Monitoring cadmium concentrations in sediments and aquatic insects (Hydropsychidae: Trichoptera) in a stream near a zinc mining areaPrommi T., Payakka A.2018Polish Journal of Environmental Studies
  27(5),pp. 2237-2243
  6
  7Occurrence of microplastics in edible aquatic insect Pantala sp. (Odonata: Libellulidae) from rice fieldsManeechan W., On Prommi T.2022PeerJ
  10
  6
  8Caddisflies (trichoptera, insecta) as bioindicator of water quality assessment in a small stream in northern thailandThamsenanupap P., Seetapan K., Prommi T.2021Sains Malaysiana
  50(3),pp. 655-665
  6
  9Larvae of amphipsyche species (Trichoptera: Hydropsychidae) from ThailandPeumwarunyoo P., Prommi T.2013Zootaxa
  3635(3),pp. 251-260
  5
  10Larvae of hydromanicus (Insecta: Trichoptera: Hydropsychidae) from ThailandPrommi T., Permkam S.2015Zootaxa
  3914(4),pp. 467-482
  5
  11Nutritional Compositions of Aquatic Insects Living in Rice Fields, with a Particular Focus on Odonate LarvaeManeechan W., Vitheepradit A., Prommi T.O.2022Insects
  13(12)
  3
  12The larva and pupa of Potamyia flavata (Banks 1934) (Trichoptera: Hydropsychidae): Description, life cycle, and notes on its biologyManeechan W., Kruttha P., Prommi T.2018Zootaxa
  4394(3),pp. 395-406
  3
  13Mentum deformities in chironomidae (Diptera, Insecta) as indicator of environmental perturbation in freshwater habitatsThani I., Prommi T.2017Jordan Journal of Biological Sciences
  10(4),pp. 229-233
  2
  14Influence of water quality parameters on larval stages of Pseudoleptonema quinquefasciatum Martynov 1935 (Trichoptera: Hydropsychidae) in streams of western ThailandThamsenanupap P., Prommi T.O.2020Jordan Journal of Biological Sciences
  13(3),pp. 305-311
  1
  15Microplastics in commercial fish digestive tracts from freshwater habitats in Northern ThailandSeetapan K., Prommi T.O.2023Ecologica Montenegrina
  68,pp. 48-65
  1
  16Proximate Composition, Fatty Acid Profile, and Microplastic Contamination of Edible Odonate Larvae (Aeshnidae: Anax sp.) in Rice FieldsManeechan W., Prommi T.O.2023Jordan Journal of Biological Sciences
  16(4),pp. 649-654
  0
  17The larvae of caddisfly species (Insecta, Trichoptera) in northern Thai streams and their relationships to environmental variablesSeetapan K., Prommi T.O.2022Zootaxa
  5222(4),pp. 301-324
  0
  18Water quality assessment in an irrigation pond based on adult caddisfly (Insecta: Trichoptera) assemblagesPrommi T.O.2023Ecologica Montenegrina
  62,pp. 87-100
  0
  19Microplastics in surface water and tissue of white leg shrimp, Litopenaeus vannamei, in a cultured pond in Nakhon Pathom Province, Central ThailandVitheepradit A., Prommi T.O.2023AIMS Environmental Science
  10(4),pp. 478-503
  0
  20Description of the final instar larva of Anisocentropus diana Malicky amp; Chantaramongkol 1994 (Trichoptera: Calamoceratidae) in ThailandPoepetch S., Prommi T.O., Laudee P.2021Zootaxa
  5072(2),pp. 182-190
  0
  21The larva of Eubasilissa maclachlani White 1862 (Trichoptera: Phryganeidae) from Thailand, with notes on its biologyPanich-Pat T., Prommi T.O.2021Zootaxa
  5081(2),pp. 286-294
  0
  22Deformation of Mentum Structure in Larvae of Chironomidae (Diptera: Chironomidae in the Chi River Basin, ThailandThani I., Prommi T.O.2022Inland Water Biology
  0