Person Image

  Education

  • Ph.D.(Business & Marketing Education), University of Missouri , U.S.A.
  • M.Ed. (Career & Technical Education), University of Missouri , U.S.A.
  • B.A. (Business English), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน, ไทย
  • Ed.S.(Educational Technology), University of Missouri , U.S.A.

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2021 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวสัตว์ป่าในพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศไทย หัวหน้าโครงการย่อย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2015 ความหลากหลายของแมลงน้ำในป่าชายเลนในเขตภาคกลางของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 5 1 0 0
  2019 การพัฒนาชุดพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดปรากฎการณ์เป็นฐานสำหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษาในสถาบันผลิตครู หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาหลักสูตรสอนเสริมระยะสั้น การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2016 การศึกษาความหลากหลายและการจำแนกชนิดของแมลงน้ำในป่าชายเลน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2014 ความหลากหลายของแมลงน้ำที่สะแกราช จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 ทักษะกระบวนการคิดของนิสิคฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ศึกษาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2012 นวัตกรรมสูตรขนมไทยสำหรับผู้ที่เสี่ยงต่อโรคเบาหวานในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2012 การสำรวจความหลากหลายของแมลงน้ำ และคุณภาพน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่เกี่ยวกับการดูแลตนเอง และการพัฒนาบุคลิกภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2010 โครงการวิจัยติดตามและประเมินผลหลักสูตรธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา ปีที่ 1 หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ มก. 1 0 0 0
  2010 โครงการวิจัยธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2007 โครงการติดตามและประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี สาขาวิชาธุรกิจศึกษา ปีการศึกษา 2551 หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 3 0 0 0
  2007 การประเมินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี สาขาวิชาธุรกิจศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2551 หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 2 2 0 0
  2019 การพัฒนาชุดพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดปรากฏการณ์เป็นฐานสําหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษาในสถาบันผลิตครู หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2018 ทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในโปรแกรมนานาชาติในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2017 การเตรียมความพร้อมชุมชนและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว-ป่าเขาภูหลวง เพื่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2017 กลยุทธ์สร้างความเชื่อมโยงชุมชน อาชีพ แหล่งเรียนรู้สู่การเรียนรู้เชิงอาชีพอย่างสร้างสรรค์ด้วย สะตีมศึกษา หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2017 แนวทางใหม่ในการสร้างความตระหนักรู้ในอาชีพของเด็กปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนรู้สตีมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ สำหรับโปรแกรมนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 1 0 0
  2014 พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดตราด หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2014 การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดตราด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 1 0 0
  2012 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีการศึกษาในการประกอบวิชาชีพครูของนิสิตครู ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2010 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยกระบวนการกิจกรรมการเรียนรู้ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 0 0 0