การพัฒนาหลักสูตรสอนเสริมระยะสั้น การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย