การพัฒนาชุดพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดปรากฎการณ์เป็นฐานสำหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษาในสถาบันผลิตครู