ทักษะกระบวนการคิดของนิสิคฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ศึกษาศาสตร์