การพัฒนาชุดพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดปรากฏการณ์เป็นฐานสําหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษาในสถาบันผลิตครู