โครงการติดตามและประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี สาขาวิชาธุรกิจศึกษา ปีการศึกษา 2551

Publish Year National Journal 3
2012 exบุณชิตา บุญตั้ง, exรศ.ยศ ทรัพย์, inดร.นงลักษณ์ มโนวลัยเลา, รองศาสตราจารย์, "การฝึกฝนพิมพ์สัมผัสภาษาไทยโดยใช้เทคนิคสีช่วยจำ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 149-158
2011 inดร.นงลักษณ์ มโนวลัยเลา, รองศาสตราจารย์, "หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี สามารถเตรียมความพร้อมศักยภาพความเป็นครูธุรกิจเพื่อรับมือกับความผิดหวัง การพัฒนาบุคลิกภาพ และทักษะการสอนได้ดีกว่าหลักสูตร 4 ปี", วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 7-15
2010 inดร.นงลักษณ์ มโนวลัยเลา, รองศาสตราจารย์, "พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงอาชีวศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาจากอดีตสู่ปัจจุบัน", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 61-72