โครงการวิจัยติดตามและประเมินผลหลักสูตรธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา ปีที่ 1

Publish Year National Journal 1
2012 inดร.นงลักษณ์ มโนวลัยเลา, รองศาสตราจารย์, "ความสำคัญของหลักสูตรธุรกิจศึกษา", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 31, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2012 - ธันวาคม 2013