Person Image

  Education

  • Ed.D. (Adult & Continuing Ed.), Texas Woman s University , U.S.A.
  • M.B.S. (School Adm.), Southeastern Oklahoma State University, U.S.A.
  • ศษ.บ. (มัธยมศึกษา ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย

  Expertise Cloud

  Automotive Industrial EnterprisesCareer EducationCompetencyCompetency Standard Human Resource Officersfarmer developmentfarmer educationFood and beverage serviceHigh school studentsLearning packageMoEcoTechnetworkingกระบวนการคิดเป็นกระบวนการจัดการความรู้กลุ่มวิจัยการคิดแบบอริยสัจสี่การจัดการกับปัญหาการจัดการความรู้การจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้ ความเป็นผู้ประกอบการเกษตรการจัดประสบการณ์การใช้เวลาว่างการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมการใช้อินเทอร์เน็ตการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการบริหารจัดการความรู้การปฏิรูปครูการปรับตัวการฝึกอบรมวหลักสูตรการพัฒนาทักษะอาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์การพัฒนาองค์ความรู้การรับรู้ ผู้ใหญ่การเรียนการสอน การเรียนการสอนคหกรรมศาสตร์ การเรียนแบบผสมผสาน แบบจำลองการเรียนรู้การเรียนรู้ด้วยตนเองการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียนการศึกษาผู้ใหญ่ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการออกกลางคันกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์คณะศึกษาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนพิการความกังวล วงจรการเรียนรู้ความคิดเห็นความคิดเห็นของครูผู้สอนความตระหนักความตระหนักรู้ความมั่นใจความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองเครือข่ายการท่องเที่ยวงานธุรกิจจริยธรรมและจรรยาบรรณจิตสาธารณะชมรมผู้สูงอายุชุดการเรียนการสอนชุดการเรียนรู้ สมรรถนะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชุดกิจกรรมชุมชนเข้มแข็งชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลูxท่องเที่ยวเชิงเกษตรทักษะอาชีพเทคนิคการบริการอาหารและเครื่องดื่มเทคโนโลยีดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนนิสิตปริญญาตรีแนวคิด คิดเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศบรรยากาศการเรียนรู้บุคคลแห่งการเรียนรู้แบบจำลองการฝึกอบรมประเมินคุณภาพภายนอกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปัญหาผู้ประกอบอาชีพสื่อมวลชนผู้สูงอายุพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศภาพลักษณ์ภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมนุษย์มาตรฐานการศึกษารปภ.หญิงระบบการบริหารจัดการวิทยาลัยเกษตรและเทโนโลยีเศรษฐกิจพอเพียงสมรรถนะนักทรัพยากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนาคตภาพอัตลักษณอาชีพจักสานอาชีวศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์

  Interest

  การศึกษาผู้ใหญ่ , การเรียนการสอน , การวิจัย

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 27 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 23 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก