ผลงานคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ปี 2024

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (185 คน)
ในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (185 คน)
ในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ปี 2024

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (185 คน)
ในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ปี 2024

Publish Year International Journal 9
2024 exDirek Patmasiriwat, inดร.มีชัย ออสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Wealth distribution, income distribution, social class and education of household heads: Evidence from Thailand’s national household survey", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2024, หน้า 247-256
2024 inดร.มีชัย ออสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exHengpatana, S., exPatmasiriwat, D., "Income distribution, poverty incidence, social class and human capital in the time of COVID-19 crisis: Evidence from Thailand’s household survey", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2024, หน้า 193-202
2024 inนางสาววัตสาตรี ดิถียนต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุญรัตน์ แผลงศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuwito Eko Pramono, exBarokah Isdaryanti, exAngga Pandu Wijaya, "An analysis of causal factors of blended learning in Thailand", Education and Information Technologies, ปีที่ 2024, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024
2024 inดร.เดชศิริ โนภาส, อาจารย์, inดร.ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of Autonomous Learning Model to Enhance Inflight Safety-Based Competence for Cabin Crew", Journal of Education and Learning, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, หน้า 134-149
2024 inดร.ศรินย์พร ชัยวิศิษฎ์, อาจารย์, exYounglong Kim, exThanh Do, exAyodeji Ibukun, "Creating Interactive Books with Augmented Reality", Journal of Technology-Integrated Lessons and Teaching, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, มกราคม 2024, หน้า 3-12
2024 exSutima Suwankan, inนายสุริยัน สุวรรณกาล, อาจารย์, inดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์, exSupatcharin Kemarat, "Prediction of 10 km running time by physical and training characteristics in recreational runners", Journal of Human Sport and Exercise, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, หน้า 193-201
2024 inดร.เดชศิริ โนภาส, อาจารย์, inนายชาครีย์ เกิดสมบูรณ์, อาจารย์, "Fostering Global Competence in Teacher Education: Curriculum Integration and Professional Development", Higher Education Studies, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2024, หน้า 1-13
2024 exPhommanee, W., inดร.บุญรัตน์ แผลงศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, "An exploratory study of current competency for learning experience designer: job announcement analysis", Journal of Computers in Education, มีนาคม 2024
2024 inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรภัทร วัชรธาราพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถพล อ่างแก้ว, อาจารย์, exThapanee Poompoung, exChonnipa Chinwong, inดร.ธริสรา จิรเสถียรพร, อาจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, "Decomposition of microplastics using copper oxide/bismuth vanadate-based photocatalysts: Insight mechanisms and environmental impacts", Marine Pollution Bulletin, ปีที่ 201, ฉบับที่ 116205, เมษายน 2024, หน้า 1-14
Publish Year National Journal 2
2024 inดร.ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวภัทรา วยาจุต, อาจารย์, inดร.เดชศิริ โนภาส, อาจารย์, inนางสาววลัยนาสภ์ มีพันธุ์, อาจารย์, "แนวทางการเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองสำหรับผู้เรียนในหมวดการศึกษาทั่วไประดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้หลักคิดแอนดราโกจี", วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2024
2024 inนายถิรเดช พรหมคช, อาจารย์, "การบ่มเพาะความเป็นพลเมืองโลกและการพัฒนาศักยภาพในตนเองผ่านการศึกษานอกสถานที่: ข้อเสนอการออกแบบแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ", วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2024, หน้า 8-18

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 5 ปีล่าสุด

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=07]