Person Image

  Education

  • Ph.D. in Educational Technology, University of Northern Colorado, USA, 2557

  Expertise Cloud

  เกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ASEAN academicsASEAN IdentityAsTEN quality Assurance Agency (ATQA)Basic Concept and ElementsBlended learningCOVID-19Cultural Intelligence QuotientDigital citizenshipDigital learningdigital resourceDigital Visualizationeducational technologyelderlyGameImmersive LearningInternational accreditation agencyInternet literacyLearning EnvironmentLifelong LearningMMORPGsMobile Learning ReadinessMonile LearningMotivationOnline EducationOnline Education/ Technology Integration/ Creativity/ Teacher DevelopmentPedagogyPerceived enjoymentPerceived usefulnessPrimary educationself-regulationsituational contextstudent engagementstudent satisfactionteacher developmentTeacher education institutions (TEIs)Technology acceptance modeltechnology integrationTransforming Learningกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)การคิดัวิิเคราะห์์การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์การจััดการเรียนรู้การนำตนเองการเป็็นผู้นำการฝึกอบรมบนเว็บการเรียนแบบผสมผสานการเรียนรู้แบบการค้นพบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยวิธีแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ไม่ตามกรอบการสอนงานการสื่อสารกิิจกรรมการเรีียนรู้กูเกิลเสิร์ชกูเกิลเอิร์ธความคิดสร้างสรรค์ความมีวินัยในตนเองความรู้ทางการเงินโดยใช้้กรณีีตััวอย่่างทวิิตเตอร์ทักษะการคิดวิเคราะห์เทคโนโลยีการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไทยและอินโดนีเซียแนวคิดแบบโครงงานบุคลิกภาพ แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยีแผนการจัดการเรียนรู้แผนผังมีโนทัศน์พฤติกรรมภูมิศาสตร์เมตาคอกนิชันโรงเรียนขาดแคลนครูวิถีปกติรูปแบบใหม่วีดิทัศน์ดิจิทัลสมรรถนะด้านดิจิทัล สหวิชาการสำหรับผู้สูงอายุสื่อดิจิทัลสื่่อประสมสื่ออินโฟกราฟิกแบบภาพเคลื่อนไหวสื่ออินโฟกราฟิกแบบภาพนิ่งอินเตอร์เนตอินสตาแกรมแอปพลิเคชันการฝึกอบรม

  Interest

  Online Education/ Technology Integration/ Creativity/ Teacher Development

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 26 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 23 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Student and instructor satisfaction with e-learning tools in online learning environmentsKeengwe J., Diteeyont W., Lawson-Body A.2012International Journal of Information and Communication Technology Education
  8(1),pp. 76-86
  22
  2Facilitating active social presence and meaningful interactions in online learningKeengwe J., Adjei-Boateng E., Diteeyont W.2013Education and Information Technologies
  18(4),pp. 597-607
  10
  3Internet literacy among the elderly in ThailandDiteeyont W., Ku H.Y.2021Educational Media International
  1
  4Benefits, mechanisms and challenges of international accreditation for teacher education: ASEAN academics’ perspectivesMuslim A.B., Hamied F.A., Gaffar M.F., Asuan M.E., Samsudin S., Diteeyont W., Margana M., Suryani A.W., PNG J., Solihat R., Priyantin T., Cassandra N., Gunadi G., Sitthikorn S.2023Quality Assurance in Education
  0
  5The role of engagement in determining satisfaction: A study on educational organizationPramono S.E., Isdaryanti B., Diteeyont W., Plangsorn B., Wijaya A.P.2023Kasetsart Journal of Social Sciences
  44(2),pp. 473-478
  0
  6Transforming Learning Activities at the Faculty of Education during the COVID-19 SituationKoolsriroj U., Diteeyont W., Sutthinarakorn W.2021Asten Journal of Teacher Education
  2021(Special Issue 1),pp. 4-7
  0
  7A design of an online learning model with MOOCsZaenuri , Cahyono A.N., Abidin Z., Dewi N.R., Buasuwan P., Diteeyont W.2023AIP Conference Proceedings
  2614
  0
  8Competency levels and influential factors of college students’ mobile learning readiness in ThailandDiteeyont W., Heng-Yu K.2023Smart Learning Environments
  10(1)
  0
  9An analysis of causal factors of blended learning in ThailandDiteeyont W., Plangsorn B., Pramono S.E., Isdaryanti B., Wijaya A.P.2024Education and Information Technologies
  0
  10Comparison of learning motivation affected by vector infographic and bitmap infographicWongpa B., Tanamai S., Diteeyont W.2017Turkish Online Journal of Educational Technology
  2017(November Special Issue IETC),pp. 131-136
  0