Person Image

  Education

  • Ph.D. (Development Communication), University of the Philippines Los Banos, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์, 2534
  • กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ไทย, 2519
  • กศ.บ.(การมัธยมศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ไทย, 2516

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 9 3 0 0
  2014 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบนเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2014 การพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรตามโครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยาเขตกำแพงแสน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
  2013 รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2011 การพัฒนาระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ วิชาเทคโนโลยีการศึกษาเบื้องต้น หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 0 0 0 0
  2010 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อการพัฒนาการศึกษาและอาชีพการเกษตรในท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2009 การจัดการความรู้จากการศึกษาดูงานของนิสิตผ่านบล็อกในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  1992 การศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการในโครงการผลิตและพัฒนาสื่อเพื่อการส่งเสริม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม หัวหน้าโครงการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 16 Project 10 10 0 0
  2018 การพัฒนาสื่อเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมอาหารไทยสู่ตลาดโลก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2017 การพัฒนารูปแบบการใช้สื่ออีเลิร์นนิ่งคอร์สแวร์แบบผสมผสานโดยใช้โครงการเป็นฐานของครูเพื่อพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในศตวรรษที่ 21 เขตภาคกลาง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2017 รูปแบบการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2016 การพัฒนาโปรแกรมแอปพลิเคชั่นและเว็ปไซต์ฐานข้อมูลของอาหารท้องถิ่นสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2016 การใช้สื่อบูรณาการเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ของจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยาเชื่อมโยงพื้นที่กรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 1 0 0
  2016 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสอนสำหรับครูพลศึกษาด้วยชุดสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2016 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคนิคการปรุง และ ประกอบอาหารไทยเพื่อสุขภาพทั้งประเทศและต่างประเทศ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาสื่อเพื่อการถ่ายทอดความรู้และการประชาสัมพันธ์อาหารไทยสู่ตลาดโลก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 3 2 0 0
  2016 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในกลุ่มจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยาเชื่่อมโยงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยการพัฒนาภาพลักษณ์อย่างมีส่วนร่วม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาอีเลิร์นนิ่งคอร์สแวร์แบบผสมผสานโดยใช้โครงการเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู ในการสร้างการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 1 0 0
  2015 รูปแบบการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูเพื่อสร้างการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2012 โครงการผลิตวีดิทัศน์โครงการวิจัยการทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมแมลงศัตรูพืชของเชื้อราบิวเวอเรีย สายพันธุ์กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก-ล1) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2012 การจัดการความรู้อาหารไทยท้องถิ่นบนเส้นทางการท่องเที่ยวภาคเหนือ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 3 0 0
  2010 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์อาหารไทยผ่านอินเทอร์เน็ต หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 1 0 0
  2009 บูรณาการสื่อสุขภาพเพิ่มองค์ความรู้แลทัศนคติต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนและทหารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าโครงการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 0 1 0 0
  1993 การรับฟังสถานีวิทยุ มก.ปี : ผู้รับฟังและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ร่วมวิจัย วิทยุ มก. บางเขน 0 0 0 0