Person Image

  Education

  • ศษ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2554
  • ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2548
  • ค.อ.บ.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2546

  Expertise Cloud

  ความสามารถในตนเอง ประสบการณ์เดิมของนักศึกษาวิชาชีพครู สมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี21st Century21st Century Skills21st Century.A Knowledge Management B Thai ICT Community Learning Center C Strategic Planning D Learning Center strengtheningApplication and Website databaseASEAN CommunityAssessment of ICT Competencies in instruAugmented RealityBlended LearningCommunication artsCompetencyCoursewareCreating-innovation SkillsCreative productcreative tourismCreative city in GastronomyCreativity-based learningDestination imageDigital Skillse-Learninge-Learning CoursewareEnglishFlipped-classroomGraduated studentgraduated student.ICT center management ICT Competencies in instructionICT learning packageICT SkillsIndicators DevelopmentInformation and Communication TechnologyIntegrated mediaKnowledge managementKnowledge Management (KM)Knowledge management via social medialearning managementlearning packageLOCAL WISDOMLower Central Provinces Of ThailandMedia developmentMedia evaluationMedia exposureModel DevelopmentNorthern ToursismPersonal Knowledge ManagementPersonnel Phuket local foodPhysical Education teachingProject based LearningProject-Based Learningproject-based learning approachPublic relationsSelf-Directed Learning SkillTeacher's ICT Skills.Teachers in the 21" CenturyThai Community ICT Learning CenterThai cuisineTOURISMWeb-Based Learning (WBL)การประกันคุณภาพการศึกษาการฝึกอบรมออนไลน์การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการเรียนแบบผสมผสาน ทักษะไอซีทีของครู Coursewareการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานการเรียนรู้แบบผสมผสานการเรียนรู้ผ่านเว็บการส่งเสริมภาพลักษณ์การสอนพลศึกษากิิจกรรมการเรีียนรู้ครูในศตวรรษที่ 21ความเข้มแข็งความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมคอนสตรัคติวิสซึมคอร์สแวร์เครื่องมือส่งเสริมทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศจ่ังหวัดจันทบุรี-ตราดจินตวิศวกรรมชุดฝึกทักษะการเรียนรู้โดยใช้้กรณีีตััวอย่่างทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึมทักษะการใช้เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทักษะในศตวรรษที่ 21ทักษะไอซีทีของครูเทคโนโลยีการศึกษาเทคโนโลยีคลาวด์เทคโนโลยีมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยานวัตกรรมอาหารไทยแนวคิดคอนเน็คติวิสต์ซึมหลักสูตรอาจารย์ประจำหลักสูตรอาหารไทยท้องถิ่น การจัดการความรู้ การท่องเที่ยวภาคเหนือ การพัฒนาสื่อ Local Thai Foodอีเลิร์นนิ่งอุตสาหกรรมอัญมณี

  Interest

  เทคโนโลยีการศึกษา, การเรียนรู้ผ่านเว็บ, การจัดการความรู้, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2559 - พ.ย. 2563 หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 33 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 28 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 7 เรื่อง (Unknown 7 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Knowledge management of local wisdom model for tourism along the route of lower central provinces of ThailandSompong N., Rampai N., Kheerajitt C.2015Turkish Online Journal of Educational Technology
  2015,pp. 271-276
  7
  2The development model of knowledge management via webbased learning to enhance pre-service teacher's competencyRampai N., Sopeerak S.2011Turkish Online Journal of Educational Technology
  10(3),pp. 249-254
  6
  3Integrated media utilization for creative tourism promotion in bangkok neighboring area Nonthaburi, Pathum Thani, and Ayutthaya ProvincesSompong N., Rampai N., Kheerajit C.2017Turkish Online Journal of Educational Technology
  2017(November Special Issue IETC),pp. 407-412
  3
  4Application of virtual reality learning environment to enhance graduate student’s self-directed learning skillRampai N.2017Turkish Online Journal of Educational Technology
  2017(November Special Issue IETC),pp. 92-98
  1
  5Development of applications and website database of phuket local food for creative city in gastronomyRampai N., Sompong N.2019ACM International Conference Proceeding Series
  ,pp. 432-437
  1
  6Development of project-based blended elearning courseware model for enhancing teachers’ ict skills in 21st centurySompong N., Rampai N., Pipatjumroenkul Y.2016Turkish Online Journal of Educational Technology
  2016(july),pp. 162-167
  1
  7The information and communication technology learning package for enhance graduated students’ 21st century skillsRampai N.2016Turkish Online Journal of Educational Technology
  2016(july),pp. 565-568
  1
  8Development model of integrated Ict learning package by using personal knowledge management to enhance learners’ 21st century skillsRampai N.2016Turkish Online Journal of Educational Technology
  2016(NovemberSpecialIssue),pp. 663-667
  1
  9Elearning courseware development with project-based blended learning for enhancing teachers’ ICT skillsSompong N., Rampai N., Pipatjumroenkul Y.2016Turkish Online Journal of Educational Technology
  2016(NovemberSpecialIssue),pp. 846-851
  0
  10Knowledge Management in Integrated Media for Public Relation on Innovative Thai Cuisine to Global Market ProjectRampai N., Sompong N., Kheerajit C., Paisarnsombat S.2024Lecture Notes in Networks and Systems
  695 LNNS,pp. 1-11
  0