Person Image

  Education

  • ศษ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2554
  • ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2548
  • ค.อ.บ.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2546

  Expertise Cloud

  21st Century21st century skills21st Century.A Knowledge Management B Thai ICT Community Learning Center C Strategic Planning D Learning Center strengtheningApplication and Website databaseBlended LearningCompetencycreative tourismDestination imageInformation and Communication TechnologyIntegrated MediaKnowledge ManagementKnowledge Management (KM)Local WisdomMedia DevelopmentMedia evaluationModel DevelopmentNorthern ToursismPersonal Knowledge ManagementPhuket local foodPhysical Education teachingProject based LearningProject-Based Learningproject-based learning approachPublic relationsSelf-Directed Learning SkillTeacher's ICT Skills.Teachers in the 21" CenturyThai Community ICT Learning CenterThai cuisineTourismTraining PackageU-learningu-learning instructional modelVirtual Learning Environments (VLEs)Virtual Reality Learning EnvironmentWeb-Based Learning (WBL)การกำเนิดพลอยการคิดวิเคราะห์การจัดการความรู้การจัดการความรู้การจัดการสภาพแวดล้อมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การประกันคุณภาพการศึกษาการประเมินสมรรถนะ ICT ในการจัดการเรียนรูการฝึกอบรมออนไลน์การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการเรียนแบบผสมผสาน ทักษะไอซีทีของครู Coursewareการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานการเรียนรู้แบบผสมผสานการเรียนรู้ผ่านเว็บการส่งเสริมภาพลักษณ์การสอนพลศึกษาครูในศตวรรษที่ 21ความเข้มแข็งความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมคอนสตรัคติวิสซึมคอร์สแวร์เครื่องมือส่งเสริมทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศจ่ังหวัดจันทบุรี-ตราดจินตวิศวกรรมชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึมทักษะการใช้เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทักษะในศตวรรษที่ 21ทักษะไอซีทีของครูเทคโนโลยีการศึกษาเทคโนโลยีคลาวด์เทคโนโลยีมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยานวัตกรรมอาหารไทยแนวคิดคอนเน็คติวิสต์ซึมประชาคมอาเซียนชุดฝึกอบรมโปรแกรมแอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์ฐานข้อมูลการสื่อสารภาพลักษณ์และ Creative Cityภาษาอังกฤษภูมิปัญญาท้องถิ่นโมเดล CAREระบบคลาวด์คอมพิวติงรูปแบบการจำลองแบบเสมือนจริงรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานวิธีการเรียนรู้เชิงรุกศตวรรษที่ 21ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนสมรรถนะ ICT ในการจัดการเรียนรู้สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมรรถนะทางการพยาบาลสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมสื่อบูรณาการสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์สื่อสังคมเส้นทางการท่องเที่ยวหลักสูตรอาจารย์ประจำหลักสูตรอาหารไทยท้องถิ่น การจัดการความรู้ การท่องเที่ยวภาคเหนือ การพัฒนาสื่อ Local Thai Foodอีเลิร์นนิ่งอุตสาหกรรมอัญมณี

  Interest

  เทคโนโลยีการศึกษา, การเรียนรู้ผ่านเว็บ, การจัดการความรู้, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 27 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 23 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The development model of knowledge management via webbased learning to enhance pre-service teacher's competencyRampai N., Sopeerak S.2011Turkish Online Journal of Educational Technology
  10(3),pp. 249-254
  5
  2Knowledge management of local wisdom model for tourism along the route of lower central provinces of ThailandSompong N., Rampai N., Kheerajitt C.2015Turkish Online Journal of Educational Technology
  2015,pp. 271-276
  2
  3Development of project-based blended elearning courseware model for enhancing teachers’ ict skills in 21st centurySompong N., Rampai N., Pipatjumroenkul Y.2016Turkish Online Journal of Educational Technology
  2016(july),pp. 162-167
  1
  4The information and communication technology learning package for enhance graduated students’ 21st century skillsRampai N.2016Turkish Online Journal of Educational Technology
  2016(july),pp. 565-568
  1
  5Development model of integrated Ict learning package by using personal knowledge management to enhance learners’ 21st century skillsRampai N.2016Turkish Online Journal of Educational Technology
  2016(NovemberSpecialIssue),pp. 663-667
  1
  6Integrated media utilization for creative tourism promotion in bangkok neighboring area Nonthaburi, Pathum Thani, and Ayutthaya ProvincesSompong N., Rampai N., Kheerajit C.2017Turkish Online Journal of Educational Technology
  2017(November Special Issue IETC),pp. 407-412
  1
  7Application of virtual reality learning environment to enhance graduate student’s self-directed learning skillRampai N.2017Turkish Online Journal of Educational Technology
  2017(November Special Issue IETC),pp. 92-98
  1
  8Development of applications and website database of phuket local food for creative city in gastronomyRampai N., Sompong N.2019ACM International Conference Proceeding Series
  ,pp. 432-437
  1
  9Elearning courseware development with project-based blended learning for enhancing teachers’ ICT skillsSompong N., Rampai N., Pipatjumroenkul Y.2016Turkish Online Journal of Educational Technology
  2016(NovemberSpecialIssue),pp. 846-851
  0