Person Image

  Education

  • Ph.D. (Curriculum and Instruction), University of Kansas, สหรัฐอเมริกา
  • M.S.Ed. (Educational Administration), University of Kansas, สหรัฐอเมริกา
  • ศศ.บ.(รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย

  Expertise Cloud

  ์ การออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โมบายเลิร์นนิง เว็บแอปพลิเคชัน การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน การสอนแบบโฟนิกส์ การออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษ Collaborative LearningEducationElectronic mediaGameImagineeringInstructional Model & Collaborative LearningLearning environmentMassive Open Online Course (MOOC)MMORPGsMobile Device and Mobile LearningPhysical Environment & Style of Physical Learning Environment of a Digital ClassroomProblem Based Learning & Creative ThinkingRefrigerationSelf–Directed Learningsocial skillsStudent with high functioning autismTeaching and Learning on Open Online & Massive Open Online CourseTechnologyWeb Based InstructionWeb-based InstructionWeb–Based Instruction & Creative Thinkingการจัดการความรู้การประเมินผลการพัฒนาการศึกษาและอาชีพการเรยีนรโู้ดยใชส้มองเปน็ฐานการสอนบนเว็บการสอนแบบโฟนกิสการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการให้ความเย็นการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคลังความรู้จังหวัดนครนายกชุดวิชาเทคโนโลยีการศึกษาเบื้องต้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนวัตกรรมทางการศึกษานักศึกษาแนวคิดแบบโครงงานบุคลิกภาพ ประสิทธิภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นเมตาคอกนิชันโมบายเลริน์นงิระบบการสอนผ่านเว็บ

  Interest

  การออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, นวัตกรรมทางการศึกษา, การสื่อสารเพื่อการพัฒนา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)