Search Result of "organizations"

About 135 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กรกีฬา (2016)

ผู้แต่ง:ImgDr.Theeranan Tanphanich, Assistant Professor, ImgDr.Amnuay Tanphanich, Lecturer,

วารสาร:

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Proposed Management System Analysis : Case Applications for Public Organizations

ผู้แต่ง:ImgDr.Kongkiti Phusavat, Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Digital firms as Ant Organizations

ผู้แต่ง:ImgMr.srirath gohwong, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Corporate Social Responsibility in the Cooperatives Organizations:The Case of Agricultural Cooperatives in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Chanchai Petchprapunkul, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การยอมรับบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานคร (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ความต้องการและความคาดหวังที่มีต่อนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินทุนพัฒนาคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

แนวทางการพัฒนาองค์กรสวัสดิการชุมชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เครือข่ายสวัสดิการชุมชน จังหวัดราชบุรี

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยการศึกษากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจแสวงหากำไรในประเทศ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัฒน์นรี ศรีศุภโอฬาร, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1234567